"සැලසුම් අංශයේ දැක්ම"

ආර්ථික,සමාජීය,මුල්‍ය,වානිජ හා තාක්ෂණික නවෝත්පාදන හා අවස්ථාවන් සඳහා රටතුල ප්‍රමුඛ ස්ථානය ඇති ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයක් නිර්මාණය කිරීම.

"සැලසුම් අංශයේ මෙහෙවර "

සමාජ හා ආර්ථික අවස්ථා පුළුල් කිරිම තුලින් කොට්ඨාශයේ ජනතාවගේ ගුණාත්මකභාවය ඉහල නැන්වීම මගින් තිරකර වූ ආර්ථික,සමාජීය,සංස්කෘතික හා භෞතික සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම. 
 
ඉලක්ක
 
 • ආදායම් හා රැකියා සඳහා ආර්ථික.
 • කොට්ඨාශයේ ජනතාවගේ ජීවන තත්වය උසස් කිරීම.
 • කොට්ඨාශය තුල යහපත් පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම.
 • තිරසාර ගෘහ ඒකක ආදායම ශක්තිමත් කිරීම.
 • ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම.

අරමුණු

 • කොට්ඨාශයට අයත් ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 82ට අදාල ගෘහ එකකයන්හි තිරසාර සංවර්ධනය.
 • අවශ්‍ය ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම.
 • විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන සහ ගම්පෙරලිය කඩිනම් ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහනට අයත් ප්‍රතිපාදන කොට්ඨාශයේ සියළු ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ව්‍යාප්ත කිරීම.
 • ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ භෞතික හා මුල්‍ය ප්‍රගතිය 100%ක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම.
 • සෑම වර්ෂයකම දෙවන කාර්තුව අවසන් වීමට පෙර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් සම්පත් පැතිකඩ යාවත්කාලීන කිරීම හා සම්පුර්ණ කිරීම.
 • සෑම වර්ෂයකම දෙවන කාර්තුව අවසන් වීමට පෙර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨායට අයත් දත්ත පද්ධතිය යාවත්කාලීන කිරීම.

ක්‍රීයාකාරකම්

 • කොට්ඨාශයේ සංවර්ධන ප්‍රතිපත්ති සඳහා පහසුකම් සැපයීම.
 • ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන වැඩසටහන්හි සමස්ත සැලසුම්කරණය සහ වැඩසටහන් සම්පාදනය කිරීම.
 • යටිතල පහසුකම් හා මහජන උපයොගීතා සැලසුම්කරණය.
 • සමාජ,සංස්කෘතික හා ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය.
 • පෞද්ගලික අංශයේ ආයෝජන සඳහා පහසුකම් සැපයීම.
 • සංවර්ධන වැඩසටහන්වල සමස්ථ සම්බන්ධිකරණය,අධික්ෂණය හා ප්‍රගති සමාලෝචනය.
 • විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • මධ්‍ය රජයේ ප්‍රතිපාදන යටතේ අනුමත සියළු සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • ඒකාබද්ධ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරිම.
 • ගම්පෙරලිය සංවර්ධන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • බස්නාහිර පලාත් සංවර්ධන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරිම.
 • ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය මගින් අධික්ෂණය කරනු ලබන ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • ග්‍රාම නිලධාරී වසම් මට්ටමෙන් රෝග නිර්ණය හා ගැටළු හදුනාගැනීමේ කාර්යය සඳහා දත්ත යාවත්කාලීන කිරීම.
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුල මානව සම්පත් කලමනාකරණ කාර්යයන්.
 • සංවර්ධනය ආශ්‍රීත දත්ත ලේඛනගත කිරීම,ප්‍රකාශනය කිරීම,අධ්‍යයන හා සමීක්ෂණ ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
 • මහජනතාව දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම හා ප්‍රකාශනය කිරීම.
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය සඳහා සම්පත් පැතිකඩ සකස් කිරීම
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය තුල ක්‍රියාත්මක ග්‍රාමශක්ති වැඩසටහන සඳහා පහසුකම් සැපයීම.
 • ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම සකස් කිරීම.
 • ප්‍රදේශීය මෙහෙයුම් මැදිරිය ශක්තිමත් කිරීම හා පවත්වාගෙන යැම.
 • ග්‍රාමීය ආර්ථික සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධිකරණ කමිටු රැස්වීම් පැවැතවීම හා පහසුකම් සැපයීම
 • ප්‍රාදේශීය කෘෂිකර්ම කමිටුව පැවැත්වීම
 • සංවර්ධනය ආශ්‍රීත අනෙකුත් ක්‍රියාකාරකම්.

News & Events

31
ජූලි2019
කළමනා 2019

කළමනා 2019

කළුතර දිස්ත්‍රික් ලේකම් යූ.ඩී.සී.ජයලාල් මැතිතුමාගේ අදහසකට අනුව...

22
මැයි2019
ධර්ම දානමය පින්කම

ධර්ම දානමය පින්කම

වෙසක් මංගල්‍යය නිමිත්තෙන් අද දින ප.ව.02.00කට අප...

Scroll To Top