ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ සංවර්ධන නිලධාරීගේ නම දුරකතන අංකය
733 මලේගොඩ Rasanga ටී.එන්.ඩී.රණසිංහ මිය +94 779 986 227
733ඒ පඹේ  dananjana ටී.එස්.ඩී.ගල්ලල ගමගේ මිය +94 770 583 582
733 බී මැහිමුල්ල  Lenard ආර්.ඒ.ලෙනාඩ් ධම්මික මයා +94 713 946 757
734 කුඩා පයාගල (උ) Achini ඒ.එම්.ජී.ජී.ඒ.ඉනෝකා කුමාරි එදිරිසිංහ මෙය +94 715 495 056
734 කුඩා පයාගල(ද) Shrima එම්.ඩී.එස්.තිලකා ගුණවර්ධන මෙය +94 716 890 470
735 මහ පයාගල  Ranga කේ.ඒ.ආර්.ඉරේෂ් සෙබෙස්තියන් ද අල්විස් මයා +94 779 637 604
735ඒ පයාගල(උ)  nimesha එස්.ශ්‍රී.නිමේෂානි ගල්ලල ගමගේ මිය +94 776 506 308
736 පිණිදියමුල්ල  harshani ඩී.වී.හර්ෂණි මිය +94 702 791 465
737 විහාරකන්ද  sampath සම්පත් අරවින්ද +94 719 152 250
737 ඒ හිරිගල්ගොඩැල්ල  sampath  සම්පත් අරවින්ද +94 719 152 250 
738 පාලයන්ගොඩ එන්.බී.ජී.රසාජගි මිය +94 718 059 376
738ඒ වේරගල  Taranga  එල්.එම්.ඩි.සී.තරංග මයා  +94 711 346 769
738බී කටුකුරුදුගහලන්ද(නැ)  Jeewani ජීවනි කුලතුංග මිය +94 714 100 960
739 මහගම්මැද්ද  chandimal එස්.එන්.චන්දිමාල් මයා +94 710 531 514
740 පොතුවිල(නැ)  siriwardana කේ.ඒ.ඩී.එන්.තරංගනි සිරිවර්ධන මිය +94 713 971 554
740ඒ පොතුවිල(බ)  Nuwanka එම්.ඩී.නුවන්කා ඉෂානි මිය +94 771 799 636
740බී කටුකුරුදුගහලන්ද  740b එම්.ජී.ජී.ශිරෝමා ලක්මාලි මිය +94 777 828 646
741 දියලගොඩ  Shiramani ටී.සී.ශිරෝමණි පෙරේරා මිය +94 775 751 684
741ඒ මුණසිංහගොඩ කේ.ආර්.ලක්මිණි පෙරේරා +94 775 751 684
741 බී කපුගොඩ  Gayani එච්.ජී.ඩී.ගයානි නිරූපා මිය +94 714 216 906
742 මග්ගොන(බ)  chathuri එන්.ඩී.එච්.චතුරි +94 712 864 279
743 මග්ගොන(නැ)  Kumari 743 ඩබ්.එච්.කේ.කුමාරි මිය +94 716 947 402
743 ඒ අක්කරමලේ  Anoma කේ.ඒ.පත්මිණි මිය  +94 714 627 280
744 හල්කඳවිල  damayanthi ඒ.ඒ.නීලා දමයන්ති මිය +94 718 850 224
744 ඒ දූවේගොඩ  Sujani සුජානි පීල්ලේගොඩ මිය +94 767 671 324
744 බී යොවුන්ගම  Samanmali එච්.ඩී.සමන්මලී මිය +94 713 508 234
744 සී කැන්දගහවිල  sampath kumari ජී.ටී.සම්පත් කුමාරි මිය +94 714 928 778
745 මුංහේන  kumudu වී.කේ.නාමලී ද සොයිසා මිය +94 773 611 796
745 ඒ කදුරුගස්මුල්ල  wijesuriya ඉ.ගංගානි විජේසුරිය මිය +94 771 671 545
745බී අක්කර අසුව  anjalika ඒම්.ඒ.ජයසිංහ මිය +94 770 250 542
746 ඉදිරිලිගොඩ  prabhashani පී.ඩී.ඒ.ප්‍රභාෂිණි මුනිදාස මිය +94 784 561 042
746 ඒ කුඩා මාගල්කන්ද Nakandala  චතුරි ඉරෝෂණි නාකන්දල මිය +94 777 001 019
746 බී මාගල්කන්ද(උ)  Deepani1 ඩී.දීපානි මිය +94 776 736 168
746 සී මාගල්කන්ද(ද)  Suvini සුවනි ඇල්ගිරීය මිය  +94 718 649 035
747 කරදගොඩ  sepalika කේ.දිල්හානි සේපාලිකා මිය +94 717 986 583
747 ඒ මරක්කලාවත්ත  Prabhani ප්‍රභානි අනුරුද්ධිකා මිය +94 718 564 881
 747 බී බුබුලලන්ද  Dulani ටී.කේ.ඩී.සසිකලා රණසිංහ මිය +94 784 75 011
 748 පොල්කොටුව  Kulathunga ඊ.දිනේෂා කුලතුංග මිය +94 773 217 021
 479 කංකානම්ගොඩ  Inoka ඩී.ඉනෝකා සජීවනී මෙය  +94 711 456 145
 750 වලතර  Jayamali සුරංගි ජයමාලී මිය +94 774 946 481
 750 ඒ බඳනාගොඩ chandima  කේ.ඩී.චන්දිමා දිල්රුක්ෂි මිය +94 755 908 608
 750 බී කාලවිලකන්ද  chathuranga කේ.ඒ.ඩී.බී.චතුරංග මයා +94 718 583 056
 751 අක්කරගොඩ  Nandima ටී.එම්.දිලානි නන්දීමා කුලරත්න මෙය +94 718 978 549
 751 ඒ චිනකොටුව  Naven එච්.එල්.චමින්ද නවීන් මයා +94 776 285 720
 752 අඹේපිටිය  Nilanka ජී.එම්.නිලංක පුෂ්ප කුමාර මයා +94 775 418 840
 752 ඒ පන්නිල  Kodikara ටී.ඒ.නිලංකා සන්ධ්‍යානි කොඩිකාර මිය +94 716 887 526
753 පරණකඩේ  Hemachadra සියුම් කුමාරි හේමචන්ද්‍ර මිය +94 713 947 228
753ඒ හෙට්ටියාකන්ද  Nimali ටී.එච්.එන්.නිමාලි ජයසේකර මෙය +94 714 400 089
 754 මරදාන  susikala ටී.සුසිකලා චන්ද්‍රමාලි මිය +94 713 971 322
 755 මහගොඩ  Nelusha එන්.ඩී.එන්.දිල්ෂානී මිය +94 718 115 348
 756 මාළිගාහේන  NC සී.එන්.කාරියවසම්  +94 715 235 033
 757 මස්සල්ගොඩ  g dumy new ඒ.ජේ.එස්.දමයන්ති ඇතුගල මිය +94 769 020 514
 758 හෙට්ටිමුල්ල  silva එම්.එස්.රුවන්දි සිල්වා මිය +94 718 192 738
 759 පිංහේන  Geetha do වී.ජී.ඩී.චිත්‍රා ගීතානි මිය +94 772 929 148
759 ඒ ගල්හේන  Kularathna එම්.වී.ඩී.හසන්ති චන්දිමා කුලරත්න මිය +94 717 456 490
759 බී පිංහේන ජනපදය  Maheshwari එල්.දිල්හානි මහේෂ්වරු මිය +94 775 363 842
760 මොරගල්ල  saman එම්.එච්.සමන් කුසුම්පිටිය මයා +94 717 140 961
761 මුල්ලපිටිය  saranga කේ.ඒ.තුෂිර සාරංග මයා +94 777 788 891
762 කලුවාමෝදර(බ)  lakmali එස්.එල්.ටී.ජී.ලක්මාලි මිය +94 714 595 682
762 ඒ කලුවාමෝදර(උ)  R Kumari කේ.වී.එස්.සෙව්වන්දි රුවන් කුමාරි මිය +94 783 859 088
762 බී ගම්මැද්ද  Thushari ජේ.එල්.සී.ගනේෂා තුෂාරී මිය +94 717 575 622
762 සී කලුවාමෝදර  priyanika එම්.ප්‍රියානිකා මෙය +94 715 374 838
763 ගනේගම  Geetha ඒ.වී.ඩී.ගීතා අයිරාංගනි මිය +94 717 227 249
764 අළුත්ගම (බ)  Nuwan කේ.නුවන් දිනේද්‍ර ප්‍රනාන්දු මයා +94 772 613 968
765 අළුත්ගම(නැ)  Geetha ඒ.වී.ඩී.ගීතා අයිරාංගනි මිය +94 717 227 249
765 ඒ සීනවත්ත  pushpakumari වී.එම්.චන්දනී පුෂ්පකුමාරි මිය +94 717 199 107
766 දර්ගානගරය  priyangika එච්.ඩී.ප්‍රියංගිකා මෙය +94 716 170 843
766 ඒ දර්ගානගරය(නැ)  Shameena ජේ.පී.සමීනා මිය +94 715 373 270
766 බී අලකදුපිටිය  chamindika වී.ඒ.චමින්දිකා නිෂාදි මිය +94 714 169 355
766 සී පතිරාජගොඩ  766c වී.එස්.දිස්නා හරිස්චන්ද්‍ර මිය +94 728 105 599
766 ඩී කාදියවත්ත  N Siriwardana කේ.ඒ.ඩී.ආර්.නිලන්ති සිරිවර්ධන මිය +94 785 203 127
766 ඊ ගඟඅද්දර  Geethani එච්.නදීෂා ගීතානි මිය +94 783 914 417
766 එෆ් මාලේවන  Kumari ජී.ටී.කුමාරි මිය +94 712 331 193
766 ජී අදිකාරිගොඩ  Palika ජේ.පාලිකා ක්‍රිෂාන්ති මිය +94 770 550 003
767 කාලවිල  Anjala එල්.පී.ක්‍රිෂාන්ති ඇන්ජලා මිය +94 713 081 275
768 පාදාගොඩ  Malkanthi වී.ඒ.එස්.මල්කාන්ති මෙය +94 771 024 679
768 ඒ වැලිපිටිය  Jayasinha ඒ.ඩී.පෙරේරා රාජකරුණා මිය +94 772 219 728
768 බී මාලවන්ගොඩ  Anjala එල්.පී.ක්‍රිෂාන්ති ඇන්ජලා මිය +94 713 081 275
769 වරාපිටිය  pushpakumari 1 පී.පී.ඒ.ඉමාලි පුෂ්පකුමාරි මිය +94 713 95 845
770 කොටපිටිය  L Silva කේ.පී.ලසන්ති සිල්වා මිය +94 775 974 018
770 ඒ නාකන්දලගොඩ  Madubhashani වී.ඩී.චතුරිකා මධුභාෂිණී මිය +94 718 580 308
770 බී දන්වත්තගොඩ  Liyanage එම්.බී.එස්.ලියනගේ මිය +94 719 776 906

News & Events

13
මාර්2019
ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා

අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමා සංකල්පයකට අනුව...

28
අගෝ2017
කොට්ටාශ දින රැස්වීම- පෙබරවාරී

කොට්ටාශ දින රැස්වීම- පෙබරවාරී

කොට්ඨාශ දින  රැස්වීම් 2019.02.25 වන දින ප.ව.02.00ට...

Scroll To Top