ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ සංවර්ධන නිලධාරීගේ නම දුරකතන අංකය
733 මලේගොඩ Rasanga ටී.එන්.ඩී.රණසිංහ මිය +94 779 986 227
733ඒ පඹේ  dananjana ටී.එස්.ඩී.ගල්ලල ගමගේ මිය +94 770 583 582
733 බී මැහිමුල්ල  Lenard ආර්.ඒ.ලෙනාඩ් ධම්මික මයා +94 713 946 757
734 කුඩා පයාගල (උ) Achini ඒ.එම්.ජී.ජී.ඒ.ඉනෝකා කුමාරි එදිරිසිංහ මෙය +94 715 495 056
734 කුඩා පයාගල(ද) Shrima එම්.ඩී.එස්.තිලකා ගුණවර්ධන මෙය +94 716 890 470
735 මහ පයාගල  Ranga කේ.ඒ.ආර්.ඉරේෂ් සෙබෙස්තියන් ද අල්විස් මයා +94 779 637 604
735ඒ පයාගල(උ)  nimesha එස්.ශ්‍රී.නිමේෂානි ගල්ලල ගමගේ මිය +94 776 506 308
736 පිණිදියමුල්ල  harshani ඩී.වී.හර්ෂණි මිය +94 702 791 465
737 විහාරකන්ද  sampath සම්පත් අරවින්ද +94 719 152 250
737 ඒ හිරිගල්ගොඩැල්ල  sampath  සම්පත් අරවින්ද +94 719 152 250 
738 පාලයන්ගොඩ එන්.බී.ජී.රසාජගි මිය +94 718 059 376
738ඒ වේරගල  Taranga  එල්.එම්.ඩි.සී.තරංග මයා  +94 711 346 769
738බී කටුකුරුදුගහලන්ද(නැ)  Jeewani ජීවනි කුලතුංග මිය +94 714 100 960
739 මහගම්මැද්ද  chandimal එස්.එන්.චන්දිමාල් මයා +94 710 531 514
740 පොතුවිල(නැ)  siriwardana කේ.ඒ.ඩී.එන්.තරංගනි සිරිවර්ධන මිය +94 713 971 554
740ඒ පොතුවිල(බ)  Nuwanka එම්.ඩී.නුවන්කා ඉෂානි මිය +94 771 799 636
740බී කටුකුරුදුගහලන්ද  740b එම්.ජී.ජී.ශිරෝමා ලක්මාලි මිය +94 777 828 646
741 දියලගොඩ  Shiramani ටී.සී.ශිරෝමණි පෙරේරා මිය +94 775 751 684
741ඒ මුණසිංහගොඩ කේ.ආර්.ලක්මිණි පෙරේරා +94 775 751 684
741 බී කපුගොඩ  Gayani එච්.ජී.ඩී.ගයානි නිරූපා මිය +94 714 216 906
742 මග්ගොන(බ)  chathuri එන්.ඩී.එච්.චතුරි +94 712 864 279
743 මග්ගොන(නැ)  Kumari 743 ඩබ්.එච්.කේ.කුමාරි මිය +94 716 947 402
743 ඒ අක්කරමලේ  Anoma කේ.ඒ.පත්මිණි මිය  +94 714 627 280
744 හල්කඳවිල  damayanthi ඒ.ඒ.නීලා දමයන්ති මිය +94 718 850 224
744 ඒ දූවේගොඩ  Sujani සුජානි පීල්ලේගොඩ මිය +94 767 671 324
744 බී යොවුන්ගම  Samanmali එච්.ඩී.සමන්මලී මිය +94 713 508 234
744 සී කැන්දගහවිල  sampath kumari ජී.ටී.සම්පත් කුමාරි මිය +94 714 928 778
745 මුංහේන  kumudu වී.කේ.නාමලී ද සොයිසා මිය +94 773 611 796
745 ඒ කදුරුගස්මුල්ල  wijesuriya ඉ.ගංගානි විජේසුරිය මිය +94 771 671 545
745බී අක්කර අසුව  anjalika ඒම්.ඒ.ජයසිංහ මිය +94 770 250 542
746 ඉදිරිලිගොඩ  prabhashani පී.ඩී.ඒ.ප්‍රභාෂිණි මුනිදාස මිය +94 784 561 042
746 ඒ කුඩා මාගල්කන්ද Nakandala  චතුරි ඉරෝෂණි නාකන්දල මිය +94 777 001 019
746 බී මාගල්කන්ද(උ)  Deepani1 ඩී.දීපානි මිය +94 776 736 168
746 සී මාගල්කන්ද(ද)  Suvini සුවනි ඇල්ගිරීය මිය  +94 718 649 035
747 කරදගොඩ  sepalika කේ.දිල්හානි සේපාලිකා මිය +94 717 986 583
747 ඒ මරක්කලාවත්ත  Prabhani ප්‍රභානි අනුරුද්ධිකා මිය +94 718 564 881
 747 බී බුබුලලන්ද  Dulani ටී.කේ.ඩී.සසිකලා රණසිංහ මිය +94 784 75 011
 748 පොල්කොටුව  Kulathunga ඊ.දිනේෂා කුලතුංග මිය +94 773 217 021
 479 කංකානම්ගොඩ  Inoka ඩී.ඉනෝකා සජීවනී මෙය  +94 711 456 145
 750 වලතර  Jayamali සුරංගි ජයමාලී මිය +94 774 946 481
 750 ඒ බඳනාගොඩ chandima  කේ.ඩී.චන්දිමා දිල්රුක්ෂි මිය +94 755 908 608
 750 බී කාලවිලකන්ද  chathuranga කේ.ඒ.ඩී.බී.චතුරංග මයා +94 718 583 056
 751 අක්කරගොඩ  Nandima ටී.එම්.දිලානි නන්දීමා කුලරත්න මෙය +94 718 978 549
 751 ඒ චිනකොටුව  Naven එච්.එල්.චමින්ද නවීන් මයා +94 776 285 720
 752 අඹේපිටිය  Nilanka ජී.එම්.නිලංක පුෂ්ප කුමාර මයා +94 775 418 840
 752 ඒ පන්නිල  Kodikara ටී.ඒ.නිලංකා සන්ධ්‍යානි කොඩිකාර මිය +94 716 887 526
753 පරණකඩේ  Hemachadra සියුම් කුමාරි හේමචන්ද්‍ර මිය +94 713 947 228
753ඒ හෙට්ටියාකන්ද  Nimali ටී.එච්.එන්.නිමාලි ජයසේකර මෙය +94 714 400 089
 754 මරදාන  susikala ටී.සුසිකලා චන්ද්‍රමාලි මිය +94 713 971 322
 755 මහගොඩ  Nelusha එන්.ඩී.එන්.දිල්ෂානී මිය +94 718 115 348
 756 මාළිගාහේන  NC සී.එන්.කාරියවසම්  +94 715 235 033
 757 මස්සල්ගොඩ  g dumy new ඒ.ජේ.එස්.දමයන්ති ඇතුගල මිය +94 769 020 514
 758 හෙට්ටිමුල්ල  silva එම්.එස්.රුවන්දි සිල්වා මිය +94 718 192 738
 759 පිංහේන  Geetha do වී.ජී.ඩී.චිත්‍රා ගීතානි මිය +94 772 929 148
759 ඒ ගල්හේන  Kularathna එම්.වී.ඩී.හසන්ති චන්දිමා කුලරත්න මිය +94 717 456 490
759 බී පිංහේන ජනපදය  Maheshwari එල්.දිල්හානි මහේෂ්වරු මිය +94 775 363 842
760 මොරගල්ල  saman එම්.එච්.සමන් කුසුම්පිටිය මයා +94 717 140 961
761 මුල්ලපිටිය  saranga කේ.ඒ.තුෂිර සාරංග මයා +94 777 788 891
762 කලුවාමෝදර(බ)  lakmali එස්.එල්.ටී.ජී.ලක්මාලි මිය +94 714 595 682
762 ඒ කලුවාමෝදර(උ)  R Kumari කේ.වී.එස්.සෙව්වන්දි රුවන් කුමාරි මිය +94 783 859 088
762 බී ගම්මැද්ද  Thushari ජේ.එල්.සී.ගනේෂා තුෂාරී මිය +94 717 575 622
762 සී කලුවාමෝදර  priyanika එම්.ප්‍රියානිකා මෙය +94 715 374 838
763 ගනේගම  Geetha ඒ.වී.ඩී.ගීතා අයිරාංගනි මිය +94 717 227 249
764 අළුත්ගම (බ)  Nuwan කේ.නුවන් දිනේද්‍ර ප්‍රනාන්දු මයා +94 772 613 968
765 අළුත්ගම(නැ)  Geetha ඒ.වී.ඩී.ගීතා අයිරාංගනි මිය +94 717 227 249
765 ඒ සීනවත්ත  pushpakumari වී.එම්.චන්දනී පුෂ්පකුමාරි මිය +94 717 199 107
766 දර්ගානගරය  priyangika එච්.ඩී.ප්‍රියංගිකා මෙය +94 716 170 843
766 ඒ දර්ගානගරය(නැ)  Shameena ජේ.පී.සමීනා මිය +94 715 373 270
766 බී අලකදුපිටිය  chamindika වී.ඒ.චමින්දිකා නිෂාදි මිය +94 714 169 355
766 සී පතිරාජගොඩ  766c වී.එස්.දිස්නා හරිස්චන්ද්‍ර මිය +94 728 105 599
766 ඩී කාදියවත්ත  N Siriwardana කේ.ඒ.ඩී.ආර්.නිලන්ති සිරිවර්ධන මිය +94 785 203 127
766 ඊ ගඟඅද්දර  Geethani එච්.නදීෂා ගීතානි මිය +94 783 914 417
766 එෆ් මාලේවන  Kumari ජී.ටී.කුමාරි මිය +94 712 331 193
766 ජී අදිකාරිගොඩ  Palika ජේ.පාලිකා ක්‍රිෂාන්ති මිය +94 770 550 003
767 කාලවිල  Anjala එල්.පී.ක්‍රිෂාන්ති ඇන්ජලා මිය +94 713 081 275
768 පාදාගොඩ  Malkanthi වී.ඒ.එස්.මල්කාන්ති මෙය +94 771 024 679
768 ඒ වැලිපිටිය  Jayasinha ඒ.ඩී.පෙරේරා රාජකරුණා මිය +94 772 219 728
768 බී මාලවන්ගොඩ  Anjala එල්.පී.ක්‍රිෂාන්ති ඇන්ජලා මිය +94 713 081 275
769 වරාපිටිය  pushpakumari 1 පී.පී.ඒ.ඉමාලි පුෂ්පකුමාරි මිය +94 713 95 845
770 කොටපිටිය  L Silva කේ.පී.ලසන්ති සිල්වා මිය +94 775 974 018
770 ඒ නාකන්දලගොඩ  Madubhashani වී.ඩී.චතුරිකා මධුභාෂිණී මිය +94 718 580 308
770 බී දන්වත්තගොඩ  Liyanage එම්.බී.එස්.ලියනගේ මිය +94 719 776 906

News & Events

22
මැයි2019
ධර්ම දානමය පින්කම

ධර්ම දානමය පින්කම

වෙසක් මංගල්‍යය නිමිත්තෙන් අද දින ප.ව.02.00කට අප...

13
මාර්2019
මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් “බක්මහේ දිවුරුම“ වැඩසටහන

මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් “බක්මහේ දිවුරුම“ වැඩසටහන

ජනාධිපිති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ සෘජු අධික්ෂණය හා...

Scroll To Top