සමෘද්ධි නිලධාරී  –පයාගල කලාප

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 342 233 585 / +94 712 073 968

Chandrika

යූ.චන්ද්‍රකා මිය
සමෘද්ධි කළමණාකරු

 

 

 

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීයාගේ නම දුරකතන අංකය
කලාප සහකාර එම්.එෆ්.එම්.ඉද්රිස් මයා +94 776 124 469
733 මලේගොඩ ජේ.ටී.ඩී.ප්‍රියංගිකා කුමාරි මෙය +94 713 770 891
733ඒ පඹේ එල්.ඒ.ජී.එල්.ප්‍රියංකා කුමාරි මිය +94 777 047 890
733බී මැහිමුල්ල එල්.ඒ.ඩී.මානෙල් කුමුදිනි මිය +94 772 034 593
734 කුඩා පයාගල(උ) ඩී.එස්.යමුනා රුවන්ති මිය +94 772 889 163
734ඒ කුඩා පයාගල (ද) එම්.එෆ්.එම්.ඉද්රිස් මයා +94 776 124 469
735 මහ පයාගල එන්.පී.මාලා ප්‍රියන්ති මිය +94 778 793 038
735ඒ උතුරු පයාගල ආර්.ලලනි පොලොන්ඔවිට මිය +94 719 804 255
736 පිණිදියමුල්ල පී.ජේ.නිශාන්ති මාලා මිය +94 76 540 441
737 විහාරක්න්ද බී.කේ.මිතිලා මාලති මිය +94 712 442 354
737ඒ හිරිගල්ගොඩැල්ල  එල්.ඒ.ඩී.අජිත් නිශාන්ති මයා +94776194066
738 පාලයන්ගොඩ පී.එච්.පත්මකාන්ති මිය +94776530240
738ඒ වේරගල සී.ධර්මප්‍රිය මුණසිංහ මයා +94771894447
738 බී කටුකුරුදුගහලන්ද(නැ) එල්.ඒ.ඩී.අජිත් නිශාන්ති මයා +94776194066
739 මහගම්මැද්ද අනුලා මල්කාන්ති මිය +94778885503

සමෘද්ධි නිලධාරී  –මග්ගොන කලාප

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 342 227 212 / +94 773 544 483

somalatha 

සෝමලතා කොට්ටගොඩ මිය
සමෘද්ධි කළමණාකරු

 

 

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීයාගේ නම දුරකතන අංකය
කලාප සහකාර ටී.ඒ.ඩී.සී.එම්.විජේසිරි මයා +94 774 177 403
740 පොතුවිල (නැ) ඩී.එස්.පී.පුෂ්ප කුමාර මයා +94 771 147 707
740 ඒ පොතුවිල(බ) උත්පලවන්නා චාන්දනී මිය +94 711 265 816
740 බී කටුකුරුදුගහලන්ද ජේ.ඒ.අජිත් ප්‍රසන්න මයා +94 767 362 871
741 දියලගොඩ ඒ.අයි.එල්.සිත්ති මසියා මිය +94 777 403 793
741ඒ මුණසිංහගොඩ පී.ඒ.දුෂානි දිලිකා කරුණාධාර මයා +94 776 375 410
741බී කපුගොඩ ජේ.ඒ.අජිත් ප්‍රසන්න මයා +94 767 362 871
742 මග්ගොන කේ.ඩී.කේ.සිරිකාන්ති කන්දෙගම මිය +94 770 438 412
743 මග්ගොන(නැ) කේ.ඩී.කේ.සිරිකාන්ති කන්දෙගම මිය +94 770 438 412
743ඒ අක්කරමලේ යූ.ඒ.එන්.සරත් කුමාර මයා +94 778 894 493
744 හල්කඳවිල පී.ඩී.අබේගුණවර්ධන මිය +94 789 344 746
744ඒ දූවේගොඩ  යූ.එල්.ඩී.ප්‍රමිතා නිලංගනි මිය +94 726 819 050
744බී යොවුන්ගම  ඩබ්.බී.ග්‍රේෂන් ප්‍රියන්ත මයා +94 726 831 078
744සී කැන්දගහවිල  ඩබ්.කේ.වසන්ත විජේසිරි මයා +94 778 596 190
745 මුංහේන ඩබ්.එස්.දේවප්‍රිය මයා +94 710 684 667
745ඒ කදුරුගස්මුල්ල ඩබ්.කේ.වසන්ත විජේසිරි මයා +94 778 596 190 

සමෘද්ධි නිලධාරී  –අඹේපිටිය කලාප

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 342 298 200 / +94 713 274 543

tamara 

එච්.තමරා පියසීලි සිල්වා මෙය.
සමෘද්ධි කළමණාකරු

 

 

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීයාගේ නම දුරකතන අංකය
කලාප සහකාර ඩී.ටී.සී.මුණසිංහ මිය +94 771 086 638
745 බී අක්කර අසුව එච්.අයි.ඩී.ඉන්ද්‍රානි කුසුමලතා මිය +94 718 152 546
746 ඉදිරිලිගොඩ එම්.එස්.ගීතාංජලි මිය  +94 772 437 863
746ඒ කුඩා මාගල්කන්ද  එච්.ඩී.නිල්මිණි මිය +94 777 407 798
746 බී මාගල්කන්ද එච්.ඩී.නිල්මිණි මිය +94 777 407 798 
746 සී මාගල්කන්ද එම්.එස්.ගීතාංජලි මිය  +94 772 437 863 
747 කරඳගොඩ ඒ.දිලන්ත රංජන් මයා +94 724 909 477
747 බී බුබුලලන්ද එච්.අයි.ඩී.ඉන්ද්‍රානි කුසුමලතා මිය +94 718 152 546 
750 වලතර බී.ඒ.සුභාෂීණි මිය +94 714 249 967
750ඒ බදනාගොඩ  එන්.පී.රංජනි මිය +94 778 506 232
750බී කාලවිලකන්ද  පී.සී.හෙට්ටිමුල්ල මයා  +94 772 708 614
752 අඹේපිටිට  එස්.ඩී.ශ්‍රීයානි මිය +94 775 321 055
759 බී පිංහේන ජනපදය  එස්.ඩී.ශ්‍රීයානි මිය +94 775 321 055 
768බී මාලවන්ගොඩ එම්.සී.ෆ.ජයසුරිය මයා  +94 714 698 830

සමෘද්ධි නිලධාරී  –බේරුවල කලාප

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 342 279 105

g dumy new 

එල්.එම්.එරික් ශාන්ත කුමාර ද සිල්වා මිය
සමෘද්ධි කළමණාකරු

 

 

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීයාගේ නම දුරකතන අංකය
කලාප සහකාර ඒ.සනත් දයාසිරි මයා +94 716 809 809
747ඒ මරක්කලාවත්ත - -
748 පොල්කොටුව යූ.ඩබ්.එල්.කුමාරි ජයසිංහ මිය +94 719 037 710
749 කංකානම්ගොඩ ඩී.ටී.එස්.බද්දෙවිතාන මිය +94 719 986 401
751 අක්කරගොඩ
751ඒ චීන කොටුව යූ.ඩබ්.නන්දාවති මිය  +94 729 860 707
752ඒ පන්නිල යූ.ඩබ්.නන්දාවති මිය +94 729 860 707 
753 පරණකඩේ ඩබ්.කේ.ජේ.නිරෝෂ් මයා +94 717 231 282
753ඒ හෙට්ටියාකන්ද කේ.ජී.පද්මිණි මිය  +94 723 439 989
754 මරදාන ඩබ්.කේ.ජේ.නිරෝෂ් මයා +94 717 231 282 
755 මහගොඩ එම්.එච්.එෆ්.පාතිමා නවාසියා මිය +94 718 111 056
756 මාළිගාහේන එම්.එච්.එෆ්.පාතිමා නවාසියා මිය  +94 718 111 056 
757 මස්සල්ගොඩ ඒ.සනත් දයාසිරි මයා  +94 716 809 809 
760 මොරගල්ල      

සමෘද්ධි නිලධාරී  –පාදාගොඩ කලාප

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 342 271 427

g dumy new 

වයි.බී.නිරූපා දිල්හානි මිය
සමෘද්ධි කළමණාකරු

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීයාගේ නම දුරකතන අංකය
කලාප සහකාර එම්.ඒ.දිස්නා ශ්‍රීයාංජනි මිය +94 718 111 026
758 හෙට්ටිමුල්ල ඒ බන්දුල හේවගේ මයා +94 725 909 871
759 පිංහේන කේ.ස්වර්ණා නිල්මිණි සිල්වා මිය +94 718 327 607
759ඒ ගල්හේන ටී.ඒ.රවින්ද්‍ර චන්ද්‍රලාල් මයා +94 714 494 409
761 මුල්ලපිටිය පී.බී.එස්.ජයරත්න මිය +94 
762 කළුවාමෝදර(බ) එස්.මංජු උපුල් ප්‍රසන්න මයා +94 773 691 612
762ඒ කළුවාමෝදරි(උ) එම්.පී.ඩී.එම්.වික්‍රමසිංහ මිය +94 713 125 465
762බී ගම්මැද්ද
762සී කළුවාමෝදර(නැ) බී.ජේ.නිමාලි පෙරේරා මිය +94 716 420 602
763 ගනේගම ඒ.ආර්.ටී.ධර්මකීර්ති මයා +94 776 525 067
764 අළුත්ගම(බ) ඩී.එච්.එස්.ප්‍රනාන්දු මිය +94 778 167 677
765 අළුත්ගම(නැ) පී.වී.වත්සලා කුමාරි +94 777 351 067
765ඒ සීනවත්ත ඩබ්.චන්ද්‍රානි සිලිවා මිය +94 721 489 424
768 පාදාගොඩ ටී.ඒ.ආර්.චන්ද්‍රලාල් මයා +94 714 494 409

සමෘද්ධි නිලධාරී  –දර්ගානගරය කලාප

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 342 272 247

g dumy new 

යූ.කේ.රණවීර මයා මිය
සමෘද්ධි කළමණාකරු

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීයාගේ නම දුරකතන අංකය
කලාප සහකාර ඩබ්.පත්මදාස මයා +94 713 024 248
766 දර්ගානගරය කේ.ඒ.රොහන් නිශාන්ත රණතුංග මයා +94 723 347 696
766ඒ දර්ගානගරය(නැ) ජී.අයි.ඩී.එස්.ජිනේන්ද්‍රා ගම්මන්පිල මිය  +94 773 237 364
766බී අලකදුපිටිය එම්.එච්.එෆ්.චුක්රියා මිය +94 718 188 843
766 සී පතිරාජගොඩ එන්.කේ.ඒ.දිල්හානි ද සිල්වා මිය  +94 761 029 369
766ඩී කාදියවත්ත ටී.ඩී.අයි.ඌෂාදේවි සිරිවර්ධන මිය +94 771 391 828
766ඊ ගඟඅද්දර ටී.උදානි ජයසිංහ මිය +94 713 724 126
766එෆ් මාලේවන ටී.ඩී.අයි.ඌෂාදේවි සිරිවර්ධන මිය +94 771 391 828
766ජී අදිකාරිගොඩ එම්.ඩී.සී.අසංක පීරිස් මයා +94 717 684 832
767 කාලවිල ටී.එස්.ඩී.එල්.පාලිත බණ්ඩාර මයා +94 779 733 440
768ඒ වැලිපිටිය එම්.ටී.එෆ්.සුල්ෆියා මිය +94 774 001 190
770 කොටපිටිය කේ.කේ.කුමුදුනි දිල්හානි මිය +94 711 979 663
770ඒ නාකන්දලගොඩ ආර්.අයි.ලෙනෝරා මිය +94 778 105 098
770 බී දන්වත්තගොඩ එන්.කේ.ඒ.දිල්හානි ද සිල්වා මිය +94 761 029 369 

News & Events

22
මැයි2019
ධර්ම දානමය පින්කම

ධර්ම දානමය පින්කම

වෙසක් මංගල්‍යය නිමිත්තෙන් අද දින ප.ව.02.00කට අප...

13
මාර්2019
මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් “බක්මහේ දිවුරුම“ වැඩසටහන

මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් “බක්මහේ දිවුරුම“ වැඩසටහන

ජනාධිපිති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ සෘජු අධික්ෂණය හා...

Scroll To Top