සමෘද්ධි නිලධාරී  –පයාගල කලාප

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 342 233 585

g dumy new

නිරෝෂා මුතුකුඩආර මිය
සමෘද්ධි කළමණාකරු

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීයාගේ නම දුරකතන අංකය
කලාප සහකාර එම්.එෆ්.එම්.ඉද්රිස් මයා +94 776 124 469
733 මලේගොඩ ජේ.ටී.ඩී.ප්‍රියංගිකා කුමාරි මෙය +94 713 770 891
733ඒ පඹේ එල්.ඒ.ජී.එල්.ප්‍රියංකා කුමාරි මිය +94 777 047 890
733බී මැහිමුල්ල එල්.ඒ.ඩී.මානෙල් කුමුදිනි මිය +94 772 034 593
734 කුඩා පයාගල(උ) ඩී.එස්.යමුනා රුවන්ති මිය +94 772 889 163
734ඒ කුඩා පයාගල (ද) එම්.එෆ්.එම්.ඉද්රිස් මයා +94 776 124 469
735 මහ පයාගල එන්.පී.මාලා ප්‍රියන්ති මිය +94 778 793 038
735ඒ උතුරු පයාගල ආර්.ලලනි පොලොන්ඔවිට මිය +94 719 804 255
736 පිණිදියමුල්ල පී.ජේ.නිශාන්ති මාලා මිය +94 76 540 441
737 විහාරක්න්ද බී.කේ.මිතිලා මාලති මිය +94 712 442 354
737ඒ හිරිගල්ගොඩැල්ල  එල්.ඒ.ඩී.අජිත් නිශාන්ති මයා +94776194066
738 පාලයන්ගොඩ පී.එච්.පත්මකාන්ති මිය +94776530240
738ඒ වේරගල සී.ධර්මප්‍රිය මුණසිංහ මයා +94771894447
738 බී කටුකුරුදුගහලන්ද(නැ) එල්.ඒ.ඩී.අජිත් නිශාන්ති මයා +94776194066
739 මහගම්මැද්ද අනුලා මල්කාන්ති මිය +94778885503

සමෘද්ධි නිලධාරී  –මග්ගොන කලාප

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 342 227 212

g dumy new 

සෝමලතා කොට්ටගොඩ මිය
සමෘද්ධි කළමණාකරු

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීයාගේ නම දුරකතන අංකය
කලාප සහකාර ටී.ඒ.ඩී.සී.එම්.විජේසිරි මයා +94 774 177 403
740 පොතුවිල (නැ) ඩී.එස්.පී.පුෂ්ප කුමාර මයා +94 771 147 707
740 ඒ පොතුවිල(බ) උත්පලවන්නා චාන්දනී මිය +94 711 265 816
740 බී කටුකුරුදුගහලන්ද ජේ.ඒ.අජිත් ප්‍රසන්න මයා +94 767 362 871
741 දියලගොඩ ඒ.අයි.එල්.සිත්ති මසියා මිය +94 777 403 793
741ඒ මුණසිංහගොඩ පී.ඒ.දුෂානි දිලිකා කරුණාධාර මයා +94 776 375 410
741බී කපුගොඩ ජේ.ඒ.අජිත් ප්‍රසන්න මයා +94 767 362 871
742 මග්ගොන කේ.ඩී.කේ.සිරිකාන්ති කන්දෙගම මිය +94 770 438 412
743 මග්ගොන(නැ) කේ.ඩී.කේ.සිරිකාන්ති කන්දෙගම මිය +94 770 438 412
743ඒ අක්කරමලේ යූ.ඒ.එන්.සරත් කුමාර මයා +94 778 894 493
744 හල්කඳවිල පී.ඩී.අබේගුණවර්ධන මිය +94 789 344 746
744ඒ දූවේගොඩ  යූ.එල්.ඩී.ප්‍රමිතා නිලංගනි මිය +94 726 819 050
744බී යොවුන්ගම  ඩබ්.බී.ග්‍රේෂන් ප්‍රියන්ත මයා +94 726 831 078
744සී කැන්දගහවිල  ඩබ්.කේ.වසන්ත විජේසිරි මයා +94 778 596 190
745 මුංහේන ඩබ්.එස්.දේවප්‍රිය මයා +94 710 684 667
745ඒ කදුරුගස්මුල්ල ඩබ්.කේ.වසන්ත විජේසිරි මයා +94 778 596 190 

සමෘද්ධි නිලධාරී  –අඹේපිටිය කලාප

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 342 298 200

g dumy new 

එම්.ඩී.ඩී.දමයන්ති මිය
සමෘද්ධි කළමණාකරු

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීයාගේ නම දුරකතන අංකය
කලාප සහකාර ඩී.ටී.සී.මුණසිංහ මිය +94 771 086 638
745 බී අක්කර අසුව එච්.අයි.ඩී.ඉන්ද්‍රානි කුසුමලතා මිය +94 718 152 546
746 ඉදිරිලිගොඩ එම්.එස්.ගීතාංජලි මිය  +94 772 437 863
746ඒ කුඩා මාගල්කන්ද  එච්.ඩී.නිල්මිණි මිය +94 777 407 798
746 බී මාගල්කන්ද එච්.ඩී.නිල්මිණි මිය +94 777 407 798 
746 සී මාගල්කන්ද එම්.එස්.ගීතාංජලි මිය  +94 772 437 863 
747 කරඳගොඩ ඒ.දිලන්ත රංජන් මයා +94 724 909 477
747 බී බුබුලලන්ද එච්.අයි.ඩී.ඉන්ද්‍රානි කුසුමලතා මිය +94 718 152 546 
750 වලතර බී.ඒ.සුභාෂීණි මිය +94 714 249 967
750ඒ බදනාගොඩ  එන්.පී.රංජනි මිය +94 778 506 232
750බී කාලවිලකන්ද  පී.සී.හෙට්ටිමුල්ල මයා  +94 772 708 614
752 අඹේපිටිට  එස්.ඩී.ශ්‍රීයානි මිය +94 775 321 055
759 බී පිංහේන ජනපදය  එස්.ඩී.ශ්‍රීයානි මිය +94 775 321 055 
768බී මාලවන්ගොඩ එම්.සී.ෆ.ජයසුරිය මයා  +94 714 698 830

සමෘද්ධි නිලධාරී  –බේරුවල කලාප

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 342 279 105

g dumy new 

බී.සුනේත්‍රා ප්‍රනාන්දු මිය
සමෘද්ධි කළමණාකරු

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීයාගේ නම දුරකතන අංකය
කලාප සහකාර ඒ.සනත් දයාසිරි මයා +94 716 809 809
747ඒ මරක්කලාවත්ත - -
748 පොල්කොටුව යූ.ඩබ්.එල්.කුමාරි ජයසිංහ මිය +94 719 037 710
749 කංකානම්ගොඩ ඩී.ටී.එස්.බද්දෙවිතාන මිය +94 719 986 401
751 අක්කරගොඩ
751ඒ චීන කොටුව යූ.ඩබ්.නන්දාවති මිය  +94 729 860 707
752ඒ පන්නිල යූ.ඩබ්.නන්දාවති මිය +94 729 860 707 
753 පරණකඩේ ඩබ්.කේ.ජේ.නිරෝෂ් මයා +94 717 231 282
753ඒ හෙට්ටියාකන්ද කේ.ජී.පද්මිණි මිය  +94 723 439 989
754 මරදාන ඩබ්.කේ.ජේ.නිරෝෂ් මයා +94 717 231 282 
755 මහගොඩ එම්.එච්.එෆ්.පාතිමා නවාසියා මිය +94 718 111 056
756 මාළිගාහේන එම්.එච්.එෆ්.පාතිමා නවාසියා මිය  +94 718 111 056 
757 මස්සල්ගොඩ ඒ.සනත් දයාසිරි මයා  +94 716 809 809 
760 මොරගල්ල      

සමෘද්ධි නිලධාරී  –පාදාගොඩ කලාප

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 342 271 427

g dumy new 

වයි.බී.නිරූපා දිල්හානි මිය
සමෘද්ධි කළමණාකරු

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීයාගේ නම දුරකතන අංකය
කලාප සහකාර එම්.ඒ.දිස්නා ශ්‍රීයාංජනි මිය +94 718 111 026
758 හෙට්ටිමුල්ල ඒ බන්දුල හේවගේ මයා +94 725 909 871
759 පිංහේන කේ.ස්වර්ණා නිල්මිණි සිල්වා මිය +94 718 327 607
759ඒ ගල්හේන ටී.ඒ.රවින්ද්‍ර චන්ද්‍රලාල් මයා +94 714 494 409
761 මුල්ලපිටිය පී.බී.එස්.ජයරත්න මිය +94 
762 කළුවාමෝදර(බ) එස්.මංජු උපුල් ප්‍රසන්න මයා +94 773 691 612
762ඒ කළුවාමෝදරි(උ) එම්.පී.ඩී.එම්.වික්‍රමසිංහ මිය +94 713 125 465
762බී ගම්මැද්ද
762සී කළුවාමෝදර(නැ) බී.ජේ.නිමාලි පෙරේරා මිය +94 716 420 602
763 ගනේගම ඒ.ආර්.ටී.ධර්මකීර්ති මයා +94 776 525 067
764 අළුත්ගම(බ) ඩී.එච්.එස්.ප්‍රනාන්දු මිය +94 778 167 677
765 අළුත්ගම(නැ) පී.වී.වත්සලා කුමාරි +94 777 351 067
765ඒ සීනවත්ත ඩබ්.චන්ද්‍රානි සිලිවා මිය +94 721 489 424
768 පාදාගොඩ ටී.ඒ.ආර්.චන්ද්‍රලාල් මයා +94 714 494 409

සමෘද්ධි නිලධාරී  –දර්ගානගරය කලාප

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 342 272 247

g dumy new 

යූ.කේ.රණවීර මයා මිය
සමෘද්ධි කළමණාකරු

ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරීයාගේ නම දුරකතන අංකය
කලාප සහකාර ඩබ්.පත්මදාස මයා +94 713 024 248
766 දර්ගානගරය කේ.ඒ.රොහන් නිශාන්ත රණතුංග මයා +94 723 347 696
766ඒ දර්ගානගරය(නැ) ජී.අයි.ඩී.එස්.ජිනේන්ද්‍රා ගම්මන්පිල මිය  +94 773 237 364
766බී අලකදුපිටිය එම්.එච්.එෆ්.චුක්රියා මිය +94 718 188 843
766 සී පතිරාජගොඩ එන්.කේ.ඒ.දිල්හානි ද සිල්වා මිය  +94 761 029 369
766ඩී කාදියවත්ත ටී.ඩී.අයි.ඌෂාදේවි සිරිවර්ධන මිය +94 771 391 828
766ඊ ගඟඅද්දර ටී.උදානි ජයසිංහ මිය +94 713 724 126
766එෆ් මාලේවන ටී.ඩී.අයි.ඌෂාදේවි සිරිවර්ධන මිය +94 771 391 828
766ජී අදිකාරිගොඩ එම්.ඩී.සී.අසංක පීරිස් මයා +94 717 684 832
767 කාලවිල ටී.එස්.ඩී.එල්.පාලිත බණ්ඩාර මයා +94 779 733 440
768ඒ වැලිපිටිය එම්.ටී.එෆ්.සුල්ෆියා මිය +94 774 001 190
770 කොටපිටිය කේ.කේ.කුමුදුනි දිල්හානි මිය +94 711 979 663
770ඒ නාකන්දලගොඩ ආර්.අයි.ලෙනෝරා මිය +94 778 105 098
770 බී දන්වත්තගොඩ එන්.කේ.ඒ.දිල්හානි ද සිල්වා මිය +94 761 029 369 

News & Events

13
මාර්2019
ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා

අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමා සංකල්පයකට අනුව...

28
අගෝ2017
කොට්ටාශ දින රැස්වීම- පෙබරවාරී

කොට්ටාශ දින රැස්වීම- පෙබරවාරී

කොට්ඨාශ දින  රැස්වීම් 2019.02.25 වන දින ප.ව.02.00ට...

Scroll To Top