පොදු දුරකථන

  +94 342 278 887

Adr

පී.ඩී.එල්.එස්.විජේසේකර මෙනවිය,
අතිරේක දිස්ත්‍රික් රේජිස්ට්‍රාර්

 

     

 

 

කොට්ඨාශය   නම   තනතුර ලිපිනය දුරකථන අංකය
බේරුවල නගරය Reg 4 කේ.ඩබ්.එම්.සිල්වා මහතා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් නො:46,බණ්ඩාරවත්ත,බේරුවල. +94 774 968 755
අළුත්ගම මාලවන්බද්ද Reg 10 වයි.පී.පී.කුලසේකර  මහතා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් පිංහේන,පාදාගොඩ,බේරුවල. +94 342 274 547
මොරගල්ල Reg 10 වයි.පී.පී.කුලසේකර  මහතා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් පිංහේන,පාදාගොඩ,බේරුවල. +94 342 274 547
පයාගල මග්ගොන්බද්ද Reg 7 ඩී.ඩී.පී.එස්.වික්‍රමතුංග මහතා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් හල්කඳවිල,පයාගල. +94 777 543 353
කළුතර හා පානදුර තොටමුණ Reg 9 අයි.එස්. ද සිල්වා මිය විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් ශ්‍රමදාන පාර,කළුවාමෝදර,අළුත්ගම +94 770 606 794
කළුතර හා පානදුර තොටමුණ Reg 1 එම්.එන්. ද සිල්වා මිය විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් “සිරිවිජය“ වරාපිටිට,දර්ගානගරය +94 766 937 348
කළුතර හා පානදුර තොටමුණ Reg 11 එම්.ඒ.නව්මාන් මහතා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් නො:19,මරික්කාර් විදිය,දර්ගානගරය. +94 342 272 449
කළුතර හා පානදුර තොටමුණ Reg 5 ඒ.ඩබ්.එම්.සුහ්රී මයා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර්

නො:11ඒ,පළමු පටුමග,

කෙලින් විදිය,දර්ගානගරය.

+94 779 037 727
කළුතර හා පානදුර තොටමුණ Reg 12 එම්.ඒ.හාදි විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් නො:166ඒ,පරණ පාර,බේරුවල. +94 771 937 700
කළුතර හා පානදුර තොටමුණ Reg 6 එම්.එස්.එම්.රිල්වාන් මහතා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් නො:02,ස්ටේඩියම් පාර,චිනකොටුව.බේරුවල. +94 714 863 499
කළුතර හා පානදුර තොටමුණ Reg 8 එම්.අයි.එම්.රාෆික් මහතා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් නො:26/6,පල්ලිය පාර,බේරුවල. +94 774 640 333
කළුතර හා පානදුර තොටමුණ Reg 2 එම්.එම්.එස්.එම්.ෆාසිල් මහතා. විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් නො:44,අබ්දුල් රසාක් හාජියාර් මාවත,මරදාන,බේරුවල. +94 773 817 073
කළුතර හා පානදුර තොටමුණ Reg 3 එම්.එෆ්.එම්.ෆාතිමා මිය විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් නො:17/4බී,සමඩ් මාවත,බේරුවල. +94 778 300 777

News & Events

13
මාර්2019
ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා

අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමා සංකල්පයකට අනුව...

28
අගෝ2017
කොට්ටාශ දින රැස්වීම- පෙබරවාරී

කොට්ටාශ දින රැස්වීම- පෙබරවාරී

කොට්ඨාශ දින  රැස්වීම් 2019.02.25 වන දින ප.ව.02.00ට...

Scroll To Top