පොදු දුරකථන

  +94 342 278 887

Adr

පී.ඩී.එල්.එස්.විජේසේකර මෙනවිය,
අතිරේක දිස්ත්‍රික් රේජිස්ට්‍රාර්

 

     

 

 

කොට්ඨාශය   නම   තනතුර ලිපිනය දුරකථන අංකය
බේරුවල නගරය Reg 4 කේ.ඩබ්.එම්.සිල්වා මහතා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් නො:46,බණ්ඩාරවත්ත,බේරුවල. +94 774 968 755
අළුත්ගම මාලවන්බද්ද Reg 10 වයි.පී.පී.කුලසේකර  මහතා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් පිංහේන,පාදාගොඩ,බේරුවල. +94 342 274 547
මොරගල්ල Reg 10 වයි.පී.පී.කුලසේකර  මහතා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් පිංහේන,පාදාගොඩ,බේරුවල. +94 342 274 547
පයාගල මග්ගොන්බද්ද Reg 7 ඩී.ඩී.පී.එස්.වික්‍රමතුංග මහතා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් හල්කඳවිල,පයාගල. +94 777 543 353
කළුතර හා පානදුර තොටමුණ Reg 9 අයි.එස්. ද සිල්වා මිය විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් ශ්‍රමදාන පාර,කළුවාමෝදර,අළුත්ගම +94 770 606 794
කළුතර හා පානදුර තොටමුණ Reg 1 එම්.එන්. ද සිල්වා මිය විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් “සිරිවිජය“ වරාපිටිට,දර්ගානගරය +94 766 937 348
කළුතර හා පානදුර තොටමුණ Reg 11 එම්.ඒ.නව්මාන් මහතා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් නො:19,මරික්කාර් විදිය,දර්ගානගරය. +94 342 272 449
කළුතර හා පානදුර තොටමුණ Reg 5 ඒ.ඩබ්.එම්.සුහ්රී මයා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර්

නො:11ඒ,පළමු පටුමග,

කෙලින් විදිය,දර්ගානගරය.

+94 779 037 727
කළුතර හා පානදුර තොටමුණ Reg 12 එම්.ඒ.හාදි විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් නො:166ඒ,පරණ පාර,බේරුවල. +94 771 937 700
කළුතර හා පානදුර තොටමුණ Reg 6 එම්.එස්.එම්.රිල්වාන් මහතා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් නො:02,ස්ටේඩියම් පාර,චිනකොටුව.බේරුවල. +94 714 863 499
කළුතර හා පානදුර තොටමුණ Reg 8 එම්.අයි.එම්.රාෆික් මහතා විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් නො:26/6,පල්ලිය පාර,බේරුවල. +94 774 640 333
කළුතර හා පානදුර තොටමුණ Reg 2 එම්.එම්.එස්.එම්.ෆාසිල් මහතා. විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් නො:44,අබ්දුල් රසාක් හාජියාර් මාවත,මරදාන,බේරුවල. +94 773 817 073
කළුතර හා පානදුර තොටමුණ Reg 3 එම්.එෆ්.එම්.ෆාතිමා මිය විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් නො:17/4බී,සමඩ් මාවත,බේරුවල. +94 778 300 777

News & Events

22
මැයි2019
ධර්ම දානමය පින්කම

ධර්ම දානමය පින්කම

වෙසක් මංගල්‍යය නිමිත්තෙන් අද දින ප.ව.02.00කට අප...

13
මාර්2019
මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් “බක්මහේ දිවුරුම“ වැඩසටහන

මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් “බක්මහේ දිවුරුම“ වැඩසටහන

ජනාධිපිති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ සෘජු අධික්ෂණය හා...

Scroll To Top