ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය

ග්‍රාම නිළධාරී වසම මුළු ජනගහනය
733 මලේගොඩ 3378
733ඒ පඹේ 1617
733බී මැහිමුල්ල 1437
734 කුඩා පයාගල(උ) 1816
734ඒ කුඩා පයාගල (ද) 1514
735 මහ පයාගල 1401
735ඒ උතුරු පයාගල 2028
736 පිණිදියමුල්ල 2048
737 විහාරක්න්ද 1286
737ඒ හිරිගල්ගොඩැල්ල 2218
738 පාලයන්ගොඩ 2078
738ඒ වේරගල 2535
738 බී කටුකුරුදුගහලන්ද(නැ) 2088
739 මහගම්මැද්ද 1977
740 පොතුවිල (නැ) 1727
740 ඒ පොතුවිල(බ) 1219
740 බී කටුකුරුදුගහලන්ද 1137
741 දියලගොඩ 2251
741ඒ මුණසිංහගොඩ 1298
741බී කපුගොඩ 1496
742 මග්ගොන 1973
743 මග්ගොන(නැ) 4080
743ඒ අක්කරමලේ 2423
744 හල්කඳවිල 1674
744ඒ දූවේගොඩ 2223
744බී යොවුන්ගම 1178
744සී කැන්දගහවිල 2204
745 මුංහේන 2937
745ඒ කදුරුගස්මුල්ල 2066
745 බී අක්කර අසුව 1472
746 ඉදිරිලිගොඩ 1485
746ඒ කුඩා මාගල්කන්ද 763
746 බී මාගල්කන්ද 1161
747 කරඳගොඩ 2181
747ඒ මරක්කලාවත්ත  1229
747 බී බුබුලලන්ද  4436
748 පොල්කොටුව  1345
749 කංකානම්ගොඩ  2967
750 වලතර  4326
750ඒ බදනාගොඩ  3414
750බී කාලවිලකන්ද  1380
751 අක්කරගොඩ  1154
751ඒ චීන කොටුව  3697
752 අඹේපිටිට  3114
752ඒ පන්නිල  4233
753 පරණකඩේ  1472
753ඒ හෙට්ටියාකන්ද  1102
754 මරදාන  3840
755 මහගොඩ  7954
756 මාළිගාහේන  6848
757 මස්සල්ගොඩ  2294
758 හෙට්ටිමුල්ල  2294
759 පිංහේන  1916
759ඒ ගල්හේන  1357
759 බී පිංහේන ජනපදය  1224
760 මොරගල්ල  1097
761 මුල්ලපිටිය  3209
762 කළුවාමෝදර(බ)  1507
762ඒ කළුවාමෝදරි(උ)  1920
762බී ගම්මැද්ද  1205
762සී කළුවාමෝදර  1204
763 ගනේගම  1338
764 අළුත්ගම(බ)  1924
765 අළුත්ගම(නැ)  1102
765ඒ සීනවත්ත  1949
766 දර්ගානගරය  2518
766ඒ දර්ගානගරය(නැ)  3407
766බී අලකදුපිටිය  2876
766 සී පතිරාජගොඩ  1880
766ඩී කාදියවත්ත  735
766ඊ ගඟඅද්දර  958
766එෆ් මාලේවන  3393
766ජී අදිකාරිගොඩ  2382
767 කාලවිල  1168
768 පාදාගොඩ 2315
768ඒ වැලිපිටිය 1786
768බී මාලවන්ගොඩ 2225
769 වරාපිටිය 1768
770 කොටපිටිය 3682
770ඒ නාකන්දලගොඩ 773
770 බී දන්වත්තගොඩ  

ස්ත්‍රී/ පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය

ග්‍රාම නිළධාරී වසම ස්ත්‍රී පුරුෂ මුළු ජනගහනය
733 මලේගොඩ 1697 1681 3378
733ඒ පඹේ 795 822 1617
733බී මැහිමුල්ල 736 701 1437
734 කුඩා පයාගල(උ) 1096 924 2020
734ඒ කුඩා පයාගල (ද) 801 713 1514
735 මහ පයාගල 708 693 1401
735ඒ උතුරු පයාගල 1141 1113 2254
736 පිණිදියමුල්ල 1095 1142 2237
737 විහාරක්න්ද 648 638 1286
737ඒ හිරිගල්ගොඩැල්ල 1127 1091 2218
738 පාලයන්ගොඩ 1061 1017 2078
738ඒ වේරගල 1458 1375 2833
738 බී කටුකුරුදුගහලන්ද(නැ) 1143 1122 2265
739 මහගම්මැද්ද 1090 1052 2142
740 පොතුවිල (නැ) 931 865 1796
740 ඒ පොතුවිල(බ) 662 647 1309
740 බී කටුකුරුදුගහලන්ද 585 552 1137
741 දියලගොඩ 1220 1188 2408
741ඒ මුණසිංහගොඩ 659 639 1298
741බී කපුගොඩ 778 872 1650
742 මග්ගොන 994 979 1973
743 මග්ගොන(නැ) 2180 2020 4200
743ඒ අක්කරමලේ 1367 1335 2702
744 හල්කඳවිල 908 855 1763
744ඒ දූවේගොඩ 1252 1209 2461
744බී යොවුන්ගම 562 550 1112
744සී කැන්දගහවිල 1374 1154 2528
745 මුංහේන 1501 1436 2937
745ඒ කදුරුගස්මුල්ල 1145 921 2066
745 බී අක්කර අසුව 810 837 1647
746 ඉදිරිලිගොඩ 747 738 1485
746ඒ කුඩා මාගල්කන්ද 449 396 9048
746 බී මාගල්කන්ද 610 590 1200
746සී මාගල්කන්ද (ද) 1173 1160 2333
747 කරඳගොඩ 669 1090 1335
747ඒ මරක්කලාවත්ත 2253  2183  4436
747 බී බුබුලලන්ද  753  734  1487
748 පොල්කොටුව  1922  1861  3783
749 කංකානම්ගොඩ  3325  3176  6501
750 වලතර  1943  1906  3849
750ඒ බදනාගොඩ  811  694  1505
750බී කාලවිලකන්ද  574  580  1154
751 අක්කරගොඩ  1700  1997  3697
751ඒ චීන කොටුව  1779  1626  3405
752 අඹේපිටිට  2136 2097  4233
752ඒ පන්නිල  804  832  1651
753 පරණකඩේ  656  626  1282
753ඒ හෙට්ටියාකන්ද  1992  1848 3840 
754 මරදාන  4334  3620  7954
755 මහගොඩ  3270  3578  6848
756 මාළිගාහේන  1878  1728  3606
757 මස්සල්ගොඩ  1253  1041  2294
758 හෙට්ටිමුල්ල  1070  1039  2109
759 පිංහේන  756  723  1479
759ඒ ගල්හේන  651  633  1284
759 බී පිංහේන ජනපදය  550  547  1097
760 මොරගල්ල  1622  1587  3209
761 මුල්ලපිටිය  808  699  1507
762 කළුවාමෝදර(බ)  1068  972  2040
762ඒ කළුවාමෝදරි(උ)  644  650  1294
762බී ගම්මැද්ද  642  664  1306
762සී කළුවාමෝදර  736  704  1440
763 ගනේගම  1092  881  1973
764 අළුත්ගම(බ)  708  512  1220
765 අළුත්ගම(නැ)  1023  926  1949
765ඒ සීනවත්ත  1344  1287  2631
766 දර්ගානගරය  1883  1685  3568
766ඒ දර්ගානගරය(නැ)  1449  1427  2876
766බී අලකදුපිටිය  1054  1082  2136
766 සී පතිරාජගොඩ  416  389  805
766ඩී කාදියවත්ත  518  527  1045
766ඊ ගඟඅද්දර  1692  1701  3393
766එෆ් මාලේවන  1405  1221  2626
766ජී අදිකාරිගොඩ  694  684  1378
767 කාලවිල  1240  1203  2443
768 පාදාගොඩ  968  946  1914
768ඒ වැලිපිටිය  1170  1175  2345
768බී මාලවන්ගොඩ  899  869  1768
769 වරාපිටිය  1870  1812  3682
770 කොටපිටිය  412  388  800
770ඒ නාකන්දලගොඩ  919  825  1744
770 බී දන්වත්තගොඩ  265  239  504

News & Events

22
මැයි2019
ධර්ම දානමය පින්කම

ධර්ම දානමය පින්කම

වෙසක් මංගල්‍යය නිමිත්තෙන් අද දින ප.ව.02.00කට අප...

13
මාර්2019
මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් “බක්මහේ දිවුරුම“ වැඩසටහන

මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් “බක්මහේ දිවුරුම“ වැඩසටහන

ජනාධිපිති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ සෘජු අධික්ෂණය හා...

Scroll To Top