හැඳුනුම

ලිපිනය:
බේරුවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
ගාළු පාර,
බේරුවල
12070
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
+94 342 279 878
ෆැක්ස්:
+94 342 276 178

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)

News & Events

13
මාර්2019
ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා

අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමා සංකල්පයකට අනුව...

28
අගෝ2017
කොට්ටාශ දින රැස්වීම- පෙබරවාරී

කොට්ටාශ දින රැස්වීම- පෙබරවාරී

කොට්ඨාශ දින  රැස්වීම් 2019.02.25 වන දින ප.ව.02.00ට...

Scroll To Top