ආයතන අංශය

මෙහෙවර සේවාවන් ඉටුකරගනු සඳහා අප හමුවන අභ්‍යන්තර හා බාහිර සේවා ලාභීන් කාරුණිකව හා සුහදශීලීව පිළිගනිමින් ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා හඳුනාගෙන ඒවා නිසි ලෙසින් සහ කඩිනමින් ඉටු කිරිමට මානව හා භෞතික සම්පත් කළමනාකරණ හා සැලසුම් කරමින් ඵලදායි හා තෘප්තිමත් සේවාවක් පවත්වා ගෙන යාම.
දැක්ම
 • රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තීන් හා චක්‍රලේඛයන්හිනියමයන්ට අනුකූලව නවීන තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් භාවිතා කරමින් රාජ්‍ය සේවයේ කිර්තිය හා ගෞරවය සුරැකෙන අයුරුන් විනිවිදභාවය සුරක්ෂත කිරිම.
 • ද්ස්ත්‍රික්කය තුල රාජයේ ප්‍රධාන පරිපාලන ආයතනය ලෙස රාජයේ ප්‍රතිපත්ති ජනතාව අතරට යොමු කරමින් සේවාලාභි ප්‍රඥප්ති නිසි ලෙස ඉටුකිරීම.
ප්‍රධාන කාර්යයන්
 1.  සියලුම කාර්යාල නිලධාරින්ගේ හා ග්‍රාම නිලධාරින්ගේ පෞද්ගලික ලිපි ගොනු කටයුතු.
 2. ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීම.
 3. ආදායම් සහතික කිරිම.
 4. මත්පැන් බලපත්‍ර නිකුත් නිරීම.
 5. කොන්දොස්තර බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම.
 6. ග්‍රාම නිලධාරී විසින් නිකුත් කරන පදිංචි සහතික අනු අත්සන් කිරීම.
 7. විගණන විමසම් සඳහා පිළිතුරු සැපයීම.

සමාජ සේවා අංශය

මෙහෙවර රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව සමාජ සුභ සාධන සවිබල ගැන්වීමට අදාල සේවා සැබයීම,සම්පත් සම්බන්ධීකරණය හා ජනතා සහභාගිත්වයෙන් යුත් කාර්‍යක්ෂම තිරසාර හා සැලසුම් සහගත සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක් තුලින් ප්‍රදේශයේ ජන දිවිය නංවාලීම
දැක්ම

සමාජ සුභ සාධන සවිබල ගැන්වීම තුලින් පිරිපුන් ජන සමාජයක්

ප්‍රධාන කාර්යයන්
 1. අඩු ආදායම්ලාභි හා ආබාධිත පුද්ගලයින්ට ආධාර ලබාදීම.
 2. ආබාධිත පුද්ගලයන්ට උපකරණ ලබිදීම.
 3. වැඩිහිටි දීමනා හා වැඩිහිටි හැදුනුම්පත් සකස් කිරීම.

සැලසුම් අංශය

දැක්ම ප්‍රදේශයේ තිරසාර සංවර්ධනය ශක්තිමත් කිරීම
ප්‍රධාන කාර්යයන්
 1. සංවර්ධන අවශ්‍යතාවයන් හඳුනාගැනීම
 2. ව්‍යාපෘති ඇගයීම
 3. Updating PMCS
 4. කොට්ඨාශය තුළ සම්පත් නඩත්තු කිරීම හා පවත්වාගෙන යාම

ගිණුම් අංශය

දැක්ම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ සමස්ථ අරමුණු මුදුන් පමුණුවා ගැනීම සඳහා මනා මුල්‍ය කළමනාකරණ (ගණුදෙනු) ක්‍රමයක් ක්‍රීයාත්මක කිරීම හා පවත්වාගෙන යාම
ප්‍රධාන කාර්යයන්
 1. වර්ෂයේ ප්‍රසම්පාදන සැලසුම් සැකසීම
 2. ගෙවීම් සම්බන්ධ සියලුම කටයුතු
 3. Conducting Board of surveys
 4. විගණන විමසුම් මෙහෙයවීම
 5. මුල්‍ය  ප්‍රකාශන සැකසීම


රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

දැක්ම උපත්, විවාහ හා මරණ ලියාපදිංචි සහතික පිටපත් නිකුත් කිරීම හා එම සහතික ආරක්ෂා කිරීම තුළින් ජනතාවගේ අයිතීන් ආරක්ෂා කිරිමට සහාය වීම
ප්‍රධාන කාර්යයන්
 1. උපත්, විවාහ හා මරණ ලියාපදිංචිය
 2. උපත්, විවාහ හා මරණ සහතික නිකුත් කිරීම

ඉඩම් අංශය

දැක්ම දැනට රජයේ ඉඩම් තුල පදිංචිව සිටින පවුල් සඳහා දිමනාපත්‍රයක් සකස් කර දීම තුලින් ඉඩයේ අයිතිය ඔවුන්වෙත තහවුරු කරදීම.
අරමුණු
 • අනවසරයෙන් රජයේ ඉඩම් අල්ලාගැනීම වැලැක්වීම.
 • අනවසර ගස් කැපීම තුලින් සිදුවන පරිසර හානිය අවම කිරීම.
 • රජයේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ඉඩම් අත්පත් කරදිම තුලින් සහයවීම.
 • රජයේ ඉඩම් බදුදිම තුලින් රජයේ බදු ආදායම ඉහල නැංවීම.
ප්‍රධාන කාර්යයන්
 1. රජයේ ඉඩම් කලමනාකරණය.
 2. රජයේ අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනිම.
 3. දැව ප්‍රවාහන බලපත්‍ර / කැපුම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරිම.
 4. රජයේ ඉඩම් වෙනුවෙන් බදු මුදල් අයකිරිම.
 5. ඉඩම් පරිහරණය පිලිබඳ කටයුතු.

 

News & Events

22
මැයි2019
ධර්ම දානමය පින්කම

ධර්ම දානමය පින්කම

වෙසක් මංගල්‍යය නිමිත්තෙන් අද දින ප.ව.02.00කට අප...

13
මාර්2019
මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් “බක්මහේ දිවුරුම“ වැඩසටහන

මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් “බක්මහේ දිවුරුම“ වැඩසටහන

ජනාධිපිති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ සෘජු අධික්ෂණය හා...

Scroll To Top