ප්‍රාදේශීය ලේකම්

Sir  නම කේ.ජී.ඩී.චතුර මල්රාජ් මහතා
සුදුසුකම්
 • සමාජ විද්‍යාව සඳහා වූ පශ්චාත් උපාධිය - කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය 
 • භූගෝලවිද්‍යාව(විශේෂ) උපාධිය -ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය
 • නායකත්ව පුහුණුව - සිවිල් සේවා විද්‍යාලය සිග්ගප්පුරුව
 • උසස් සහතික පත්‍ර ඉංග්‍රීසි පඨමාලව-
රැකියා ඉතිහාසය
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ප්‍රාදේශීය ලේක්ම් කාර්යාලය බේරුවල
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ප්‍රාදේශීය ලේක්ම් කාර්යාලය කළුතර
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ප්‍රාදේශීය ලේක්ම් කාර්යාලය නෙළුව.
 • ඉඩම් පරිහරණ සහකාර - ප්‍රාදේශීය ලේක්ම් කාර්යාලය වලල්ලාවිට.

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් 

b dumy නම යූ.කේ.ඒ.දිල්හානි මහත්මිය
සුදුසුකම්
 • විද්‍යාෙව්දි උපාධිය
රැකියා ඉතිහාසය සහකාර ලේකම් - කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය

ගණකාධිකාරි

AC1 නම ඒ.ඩබ්.නයනතාරා මිය.
සුදුසුකම්
 • ව්‍යාපාර පරිපාලනය(විශේෂ)
රැකියා ඉතිහාසය
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-බේරුවල
 • කෘෂිකර්ම දේපාර්තමේන්තුව 
 සහකාර් අධ්‍යක්ෂ(සැලසුම්)
 AD2 නම කේ.කේ.ඩී.කුමුදුනි මහත්මිය
සුදුසුකම් වාණිජවේදී (විශේෂ) උපාධිය
රැකියා ඉතිහාසය විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

 ad1 නම ජේ.එම්.වයි.ද සිල්වා මහත්මිය
සුදුසුකම්  ශාස්ත්‍රපති (සමාජ විද්‍යාව) - කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය
රැකියා ඉතිහාසය  සහකාර අධ්‍යක්ෂ

පරිපාලන නිලධාරී

   AO1 නම එච්.ඒ.බී.විජේරත්න මිය.
සුදුසුකම් කළමනාකරණ සහකාර සේවය-අධිශ්‍රේණිය
රැකියා ඉතිහාසය
 • -.

පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරී)

   b dumy නම  
සුදුසුකම්  
රැකියා ඉතිහාසය

 

News & Events

13
මාර්2019
ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා

අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමා සංකල්පයකට අනුව...

28
අගෝ2017
කොට්ටාශ දින රැස්වීම- පෙබරවාරී

කොට්ටාශ දින රැස්වීම- පෙබරවාරී

කොට්ඨාශ දින  රැස්වීම් 2019.02.25 වන දින ප.ව.02.00ට...

Scroll To Top