මාණ්ඩලික නිලධාරීන්

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

Sir  නම කේ.ජී.ඩී.චතුර මල්රාජ් මහතා
සුදුසුකම්
 • සමාජ විද්‍යාව සඳහා වූ පශ්චාත් උපාධිය - කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලය
 • භූගෝලවිද්‍යාව(විශේෂ) උපාධිය -ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය
 • නායකත්ව පුහුණුව - සිවිල් සේවා විද්‍යාලය සිග්ගප්පුරුව
 • උසස් සහතික පත්‍ර ඉංග්‍රීසි පඨමාලව
රැකියා ඉතිහාසය
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ප්‍රාදේශීය ලේක්ම් කාර්යාලය බේරුවල
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ප්‍රාදේශීය ලේක්ම් කාර්යාලය කළුතර
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - ප්‍රාදේශීය ලේක්ම් කාර්යාලය නෙළුව.
 • ඉඩම් පරිහරණ සහකාර - ප්‍රාදේශීය ලේක්ම් කාර්යාලය වලල්ලාවිට.

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

ADS නම යූ.කේ.ඒ.දිල්හානි මහත්මිය
සුදුසුකම්
 • විද්‍යාවේදි උපාධිය(ජිව විද්‍යාව-  ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය
 • M.Sc in organizational Management
 • රාජ්‍ය පරිපාලන ඩිප්ලෝමාව
රැකියා ඉතිහාසය
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් (ප්‍රාදේශීය ලේක්ම් කාර්යාලය බේරුවල)
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් (ප්‍රාදේශීය ලේක්ම් කාර්යාලය කළුතර)
 • සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් (ප්‍රාදේශීය ලේක්ම් කාර්යාලය කටාන)

ගණකාධිකාරි

Account නම ඒ.ඩබ්.නයනතාරා මිය.
සුදුසුකම්
 • ව්‍යාපාර පරිපාලනය(විශේෂ)
 • Post Gra(Dip) @ Buss.Sta.
රැකියා ඉතිහාසය
 • Divisional Secretariat Kalutara
 • Depratment of Agrarian Development 
සහකාර් අධ්‍යක්ෂ(සැලසුම්)
 kumudini නම කේ.කේ.ඩී.කුමුදුනි මහත්මිය
සුදුසුකම් ව්‍යාපාර පරිපාලනය(විශේෂ)
රැකියා ඉතිහාසය විගනකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

  ADManel නම ජේ.එම්.වයි.ද සිල්වා මහත්මිය
සුදුසුකම්  ශාස්ත්‍රපති (සමාජ විද්‍යාව) - කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය
රැකියා ඉතිහාසය  සහකාර අධ්‍යක්ෂ

පරිපාලන නිලධාරී

   Ao නම එච්.ඒ.බී.විජේරත්න මිය.
සුදුසුකම් කළමනාකරණ සහකාර සේවය-අධිශ්‍රේණිය
රැකියා ඉතිහාසය

Administrative Officer (Grama Niladhari)

    Name  
Qualification  
work History  
   

අනිකුත් කාර්ය මණ්ඩලය

ආයතන අංශය

නම   තනතුර විෂය
ආර්.ආර්.ආර්.ලැනරෝල් මිය   ප්‍රධාන රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර  
ඒ.එල්.ජොයිස් ප්‍රනාන්දු මිය Joish රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර  අංශ ප්‍රධාන
එම්.පී.කොළඹආරච්චි මිය Manel රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර ග්‍රාම නිලධාරී පුද්ගලික ලිපිගොනු
කේ.ජී.චන්දිමා කුමාරි Chandima රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සංවර්ධන නිලධාරි පුද්ගලික ලිපිගොනු
එම්.එච්.ජී.කරුණාතිලක මිය  Geethani භාෂා පරිවර්තක සහකාර භාෂා පරිවර්තනය
ඒ.බී.එස්.පී.කුමාර මයා  Suranga රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර පුද්ගලික ලිපිගොනු
ඩී.ආර්.එස්.සේනානායක මිය  Sadamali පුද්ගලික ලිපිගොනු මහපොළ/ශිෂ්‍යධාර/සමථ මණ්ඩල
ඩබ්.කේ.සී.ප්‍රසංගිකා මෙනවිය prasangika සංවර්ධන නිලධාරී පුහුණු  නිවාඩු
කේ.එම්.එච්.හිමාලි මිය  HImali සංවර්ධන නිලධාරී ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරිම)
ඩබ්.පී.ඩී.එස්.ගුණතිලක මිය  Padmi සංවර්ධන නිලධාරී පුහුණු/වෙනත් දෙපාර්තමෙන්තු ආදායම් සහතික
ජී.පී.බී.දීපානි මිය Buddi  සංවර්ධන නිලධාරී  තෑපැල සම්බන්ධ ලිපිගොනු
ඩබ්.පී.ඩී.එස්.සොයිසා මිය. Harsha සංවර්ධන නිලධාරී නඩත්තු / ඉන්ධන / බිල්පත්
එල්.ජේ.එල්.එස්.ලියනරත්න මයා   සංවර්ධන නිලධාරී  පුද්ගලික සහකාර -ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගේ
ඒ.ටී.එම්.පුනාන්දු මයා   කාර්යාල සහයක  
ජී.එස්.එල්.කුමාර මයා.  Lasantha කාර්යාල සහයක  
එම්.ජී.රංජිත් මයා   කාර්යාල සහයක  
ජේ.ඩී.පුබුදු නිශාන්ත මයා.   රියදුරු  
යු.ටිරෝල් සම්පත් මයා   රියදුරු  

 

ගිණුම් අංශය

නම   තනතුර විෂය
චන්ද්‍රානි සෙනෙවිරත්න මිය Chandrani මුල්‍ය සහකාර චෙක්පත් අත්සන් කිරිම හා ගිණුම් අංශයේ අධික්ෂණ රාජකාරි.
එම්.එල්.රානි චනද්‍රලතා මිය  Rani රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර කාර්යාලයේ සියළුම වවුචර් පරික්ෂාව
ටී.සී.ජීවන්ති මිය.  chathuri රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර පළාත් සභා ගිණුම් සාරංශය,වැය ලෙජරය
කේ.ඒ.ඩී.ජේ.හර්ෂ මයා  janaka රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර ප්‍රසම්පාදන කටයුතු කාර්යාලයීය මිළදී ගැනීම්.
පී.ජී.එස්.සී.කුමාරි මිය C Kumari  රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර පළාත් සභා මුදල් පොත මධ්‍ය රජය හා පළාත් සභා තැන්පත් ලෙජරය
එස්.එච්.එෆ්.ශාමිලා මිය  shamila රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර මධ්‍යම රජය මුදල් පොත.
Mrs.Lakminiඑම්.වයි.ලක්මිනි  lakmini තොරතුරු තාක්ෂණ සහකාර මධ්‍යම රජය ගිණුම් සාරාංශය/මධ්‍යම රජය බැංකු සැසඳුම/Payroll
කේ.වයි.අයි.ප්‍රියදර්ශනී මිය  Harsha A සංවර්ධන නිලධාරී සංවර්ධන නිලධාරි හා වෙනත් දෙපර්තමෙන්තු නිලධාරී වැටුප් සැකසීම හා ණය ලේඛණ කටයුතු කාර්යාල නිලධාරී හා ග්‍රාම නිලධාරී ණය ලේඛණ කටයුතු.
ජේ.චමිලා ප්‍රියන්ති මිය.  chamila සංවර්ධන නිලධාරී මධ්‍ය රජයේ වැය ලෙජර් කටයුතු,අභ්‍යන්තර විගණන කටයුතු.
ඩී.එම්.කවිතා හර්ෂණි මිය  Kavitha සංවර්ධන නිලධාරී කාර්යාල නිලධාරි,ග්‍රාම නිලධාරී හා පලාත් සභා නිලධාරීන්ගේ වැටුප් සැකසීම.
තමාලි ගුණසේකර මෙය  thamali රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර කාබන් බද්ද අය කිරීම.
ජී.නදීකා දර්ශනී මෙය Nadeeka dar  අභ්‍යාසලාභී පුහුණු සංවර්ධන නිලධාරී කාබන් බද්ද අය කිරීම.
අයි.සී.යසසීලි මිය  chandra vhi සංවර්ධන නිලධාරී ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම
අයි.එන්.සිරිවර්ධන මිය   සංවර්ධන නිලධාරී ආදායම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරිම.
ජී.ඩී.කලයානි ගමගේ මිය     විශ්‍රාම වැටුප් රාජකාරී
එම්.එම්.අනුෂා චන්දනි  Anusha  විශ්‍රාම වැටුප් නිලධාරී විශ්‍රාම වැටුප් රාජකාරී
එම්.එල්.මුණසිංහ මිය  Munasingha විශ්‍රාම වැටුප් නිලධාරි විශ්‍රාම වැටුප් රාජකාරී
පී.ඒ.චතුරිකා මහිරානි  Mihiri රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර  ගබඩාභාරකරු
එස්.එස්.ආර්.සිල්වා මිය  sanoja රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සරප් රාජකාරි
ඒ.ඩී.අජිත් කුමාර මයා  Ajith කාර්යාල කාර්ය සහයක ගිණුම් අංශයේ කා.කා.ස.රාජකාරී.

 

ඉඩම් අංශය

නම   තනතුර විෂය
එන්.එස්.උඩවත්ත මිය Nayana රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර විදුලි පරික්ෂණ කටයුතු හා ඉඩම් අංශයේ අධික්ෂණ කටයුතු
කේ.වී.ඩී.කලනි ශශිකලා මිය Shasikala රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර රජයේ ඉඩම් සම්බන්ධ කටයුතු
කේ.එන්.ඩබ්.ගුණසේකර මිය kalpani රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර ඉඩම් අත්පත් රාජකාරි.
ඊ.ඩී.එම්.එන්.තරංගනී මිය Tharangani රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර රජයේ ඉඩම් සම්බන්ධ කටයුතු
පී.එච්.හසන්ති නිරෝෂණි මිය.   රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර රජයේ ඉඩම් සම්බන්ධ කටයුතු
ඒ.පී.ලියනගේ මිය. Liyanage  රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර රජයේ ඉඩම් සම්බන්ධ කටයුතු
ඒ.ජේ.පී.එස්.උදාරි මිය   රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර දැව හෙළීම් හා ප්‍රවාහන බලපත්‍ර,සත්ව ප්‍රවාහන බලපත්‍ර,ගිණිඅවි බලපත්‍ර නිකුත් කිරමේ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරිම.
ඩබ්.එච්.තුෂංගා දිල්හානි මිය Thusanga සංවර්ධන නිලධාරී  රජයේ ඉඩම්වල බදු අයකිරීමේ කටයුතු සහ වාර්තා සැකසීමේ කටයුතු
එල්.කේ.ටී.නයනකාන්ති මිය Nayanakanthi සංවර්ධන නිලධාරී රජයේ ඉඩම් තොරතුරු කළමණාකරණ පද්ධතිය මෙහෙය වීම.
එම.එස්.එෆ්.රම්සියා මිය Rumziya තොරතුරු හා සංන්නිවෙදන තාක්ෂණ සහකාර  පරිගණක සම්බන්ධ කටයුතු
පී.සී.මල්ශානි කුරේ මෙය Coory අභ්‍යාසලාභී පුහුණු සංවර්ධන නිලධාරී  රජයේ ඉඩම් සම්බන්ධ කටයුතු,පස් කැණිම් හා ප්‍රවාහන බලපත්‍ර නිකුත් කිරිම සම්බන්ධ කටයුතු
ඩී.ඩී.වරුණි ශාලිකා ලක්මාලි මිය.    කාර්යාල කාර්ය සහයක ඉඩම් අංශයේ කා.කා.ස.රාජකාරී.

 

සැලසුම් අංශය

නම   තනතුර විෂය
රේනුකා ජයන්ති මිය Renuka  රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර අංශ ප්‍රධානි හා මධ්‍ය රජයේ/පළාත් සභා ව්‍යාපෘතී
එස්.තිලිණි උදයංගනී මිය  Thilini සංවර්ධන නිලධාරී ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධිකරණ කමිටු
කේ.ඩී.මල්ෂා නිරෝෂණි ජයසිංහ මිය  Malsha සංවර්ධන නිලධාරී ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධිකරණ කමිටු/සංවර්ධන නිලධාරින්ගේ තොරතුරු/ව්‍යපෘති(මධ්‍ය රජයේ)
ක්‍රිෂාන්ති ගමගේ මෙය.  krishanthi රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර  මධ්‍ය රජයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති.
ලසන්ත උදය කුමාර මහතා.  Lasatha planning රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර මධ්‍ය රජයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති
බ්.ඩී.ඩිල්රුක්ෂි ද සිල්වා මිය   සංවර්ධන නිලධාරී ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධිකරණ කමිටු/නිලසෙවන
ඩබ්.ඩී.සුරේකා මධුෂාණී මිය.  sureka සංවර්ධන නිලධාරි පළාත් සභා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති/ප්‍රගති වාර්තා සැකසීම.
මලිති ලලනා මිය.   සංවර්ධන නිලධාරී පළාත් සභා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති.
වජිර ලියනගේ මහතා  Vajira සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරිමේ සහකාර ග්‍රාම ශක්ති/සම්පත් පැතිකඩ/ග්‍රාමිය ආර්ථික නගාසිටුවීමේ වැඩසටහන්(ජීවනෝපාය)
එන්.ජී.පී.පුෂ්පකුමාර මහතා.   කේෂත්‍ර සහකාර ගම්පෙරලිය ප්‍රගති වර්තා සැකසීම/තිරසර සංවර්ධන වැඩසටහන්/
අචිනි චමිලා ජයලත් මිය   සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරිමේ සහකාර ගම්පෙරලිය ව්‍යාපෘති/සුඛිතපුර ව්‍යාපෘති

 

Registar Division

Name   Designation Subjects
Mrs.E.G.M.Sachini Sachini Development Officer  Entering the data in E - census
Mrs.T.D.D.Priyanthi  Priyanthi Development Officer  Registra's files & monthiy reports
Mrs.T.V.A.Kumari Iyesha Development Officer  issuing the births,marriages,deaths certificates frome comuter
Mrs.M.M.N.Mifla Mifla Public Management Assistant  Accepting & issuing of B.M.D.Applications
Mrs.C.A.Gunathilaka   Public Management Assistant  
Mrs.W.K.C.Prasangika  prasangika Graduate Trainer  Searching of certificates on B applications & confirmation of certificates
Mrs.M.J.F.Rizdha  Rizadha Graduate Trainer  Assisting of relavant purposes of amendments
Mrs.U.K.D.U.Kusumalatha  Udeni Office employee  Office employees purposes 

 

Social Development Division

Name   Designation Subjects
Mrs.W.F.I.Fonseka shuwarna Public Management Assistant Supervising purposes of land Branch
Mrs.K.A.S.Dilrukshi Dilrukshi Public Management Assistant Disaster Management
Mrs.T.Maduwanthi de silva chandima So Development Officer  
Mrs.G.G.Nadeeka Lakmali Nadeeka sur Public Management Assistant  
Mrs.D.Dilhani Munasinha Dilhani Public Management Assistant  
Mrs.K.Sithari thabrew  siithari Office employee Office employees'purposes of Social Development branch
       

Samurdhi Communities base Bank Society

Name   Designation Subjects
Mr.B.S.Fernando Sanjeewa Manager Leading & superuising of all the duties
Mis.K.M.D.Nimali Pushpakumari  nimali Assistant Manager All the duties belongs of Assistant Manager
Mrs.O.Chamila Niroshani  chamila samu Account Assistant Accounts Purposes
Mrs.Deepa Priyanga  Deepa Establishment Assistant Establishment purposes
Mrs.A.S.Senevirathna  ajantha Project Assistant Projects purposes.
Mr.P.Upali   Social Develpment Assistant Social Develpment Purposes

Branch of Registration of persons

Name   Designation Subjects
 Mrs.H.D.D.Lakmali  lakmali Development Officer Registration of persons
 Mrs.D.A.U.Mendis Amali Development Officer Registration of persons

Samurdhi Division

Name   Designation Subjects
Mr.L.H.Damindha Jayasuriya  daminda Samurdhi Head office Manager Manager
Mrs.S.A.P.Somalatha soma    
Mrs.Lakmini Inoka  lakmini samu    
Mr.M.M.M.Siyan  seyam Account Clark  
Mrs.D.D.Nilanthi Wickramaarchchi  Damitha    

News & Events

22
මැයි2019
ධර්ම දානමය පින්කම

ධර්ම දානමය පින්කම

වෙසක් මංගල්‍යය නිමිත්තෙන් අද දින ප.ව.02.00කට අප...

13
මාර්2019
මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් “බක්මහේ දිවුරුම“ වැඩසටහන

මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් “බක්මහේ දිවුරුම“ වැඩසටහන

ජනාධිපිති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ සෘජු අධික්ෂණය හා...

Scroll To Top