සංවර්ධන අවශ්‍යතා

733 මලේගොඩ

 • මලේගොඩ මාතෘ සායනයට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.
 • දහම්පහනගම මාර්ගයේ මිටර් 500පමණ දුරට ජල නල එළිම.
 • හබක්කල පාර සංවර්ධනය කිරිම.

733 ඒ පඹේ

 • මැහිමුල්ලකන්ද වට පාර (කජු ගහ වටරවුම් පාර) පළමු කොටස සංවර්ධනය කිරිම.
 • කොස්හේන මැද පාර දෙවන කොටස සංවර්ධනව කිරිම.
 • මුලටියකන්ද පාර අඩි 200 පමණ දුරකථන කණු සිටුවිම.

733 බී මැහිමුල්ල

 • ගොරකාදෙනිය අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.
 • කිරිහත්තුඩුව සිට ගොරකදෙනිය දක්වා මාර්ගයේ ජල නල එළිම.
 • මැහිමුල්ල අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම

734 කුඩා පයාගල (ද)

 • ශාන්ත මරියා වත්ත පාර සංවර්ධනය කිරිම.
 • ලංකා මාතා වත්ත පාර සංවර්ධනය කිරිම.
 • දුම්මල මෝදර ඇළ අඩි 500 දක්වා සංවර්ධනය කිරිම

734 ඒ කුඩා පයාගල (උ)

 • මර්වින්  පෙරේරා මාවත අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.
 • ශාන්ත අන්තෝනි මාවත සංවර්ධනය කිරිම.
 • පී.දොන් පෝල් මාවත සංවර්ධනය කිරිම.

735 ඒ උතුරු පයාගල

 • දුම්රියපළ ලග දිට අම්බෙ ඇළ දක්වා මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරිම.
 • දුම්මලමෝදර ඇල සංවර්ධනය කිරිම.
 • නෛනවත්ත පළමු හරස් මාර්ගයට සමාන්තරව කාණු පද්ධතිය සහ  මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම

726 පිණිදියමුල්ල

 • මැටියලමුල්ල ගොරකදුව වත්ත මාර්ගයේ විදුලි රැහැන් ඇදිම.
 • මැටියලමුල්ල ගොරකදුව වත්තට යන මාර්ගයේ ජල නල එළිම.
 • ඉහල වඩුගොඩ පාර සංවර්ධනය කිරිම.

737 ඒ හිරිගල්නිගොඩැල්ල

 • හිරිගල්ගොඩැල්ල පාලම අසල සිට ලුල් ඇළ මුල්ලතෙක් ප්‍රධාන මාර්ගයේ ජල නල එලිම.
 • මහවෙල ගොරකගහ ඇළ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.
 • අක්කර 45 මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.

738 පාලයන්ගොඩ

 • නාගහදුව හෙම්බරවිල ඇළ සංවර්ධනය කිරිම.
 • නාගහදුව වඩුගොඩ උතුරු පයාගල දක්වා දිවෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.
 • කුරුවත්ත හන්දියේ සිට තැපැල් වත්ත දක්වා මාර්ගයේ ජල නල එළිම.

740 පොතුවිල (නැ)

 • සජිත් ලාල් මාවතේ ගල්ගොඩවත්ත කන්ද උඩ මාර්ගයයේ විදුලි රැහැන් ඇදිම.
 • වේරගල ආයුර්වේද මාර්ගයේ ජල නල එළිම.
 • පොතුවිල සුසාන භූමිය අසලින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.

740 ඒ පොතුවිල (බ)

 • දුම්මලමෝදර ඇල සංවර්ධනය කිරිම.
 • ගෝමරගොඩ අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.
 • සෙහොන පිටුපස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.

740 බී කටුකුරුදුගහලන්ද

 • කෘෂිකර්ම මාවත කෙලවර කොටස සදහා විදුලි රැහැන් ඇදිම.
 • සිසිල් දියලන්ද පාර ජල නල එළිම.
 • කෘෂිකර්ම මාවත සංවර්ධනය කිරිම.

741 දියලගොඩ

 • කුඹුරුගොඩ ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.
 • හල්දෙණිය ඇළ සංවර්ධනය කිරිම.
 • ශාන්ත විසෙන්ති මාවත සංවර්ධනය කිරිම.

741 ඒ මුණසිංහගොඩ

 • ගොඩැල්ලවත්ත සුනාමි නිවාස වලට පිවිසෙන මාර්ගය දෙපස කාණු පද්ධතිය හා බෝක්කුව සංවර්ධනය කිරිම.
 • මුණසිංහගොඩ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.
 • මුණසිංහගොඩ පොදු ලිද සංවර්ධනය කිරිම.

742 මග්ගොන(බ)

 • කුඩාව කන්ද අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • ගාළු පාරට සම්බන්ධ අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • කුඩාව පාරේ කානු පද්ධතිය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.

742 මග්ගොන (නැ)

 • ලුෂන් ටයිටස් ගම්මානයේ ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 • නිර්මලාවත්ත බර්ට් මහතාගේ නිවස අසල සිට ප්‍රජා ශාලිව දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 • ගඟ අද්දර මාර්ගය ජල නල එළිම.

743 ඒ අක්කරමලය

 • කුඔුරුගොඩ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 • හල්දෙනිය ඇළ සංවර්ධනය කිරීම.
 • කුඔුරුගොඩ මාර්ගයේ ඉහලට ඇති අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.

744 හල්කඳවිල

 • ලෙව්ලින්වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 • රාගලවෙල පියසේන මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට කොන්ක්‍රීට් කර ඇති මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම.
 • රාගලවෙල ඇළ සංවර්ධනය කිරීම.

744ඒ දුවේගොඩ

 • මුහන්දිරම් වත්තේ මනෝමහතාගේ නිවස අසල සිට සමන් මහතාගේ නිවස අසල දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය.
 • හල්කඳවිල හන්දියේ සිට මුහන්දිරම් වත්ත දක්වා විදුලි රැහැන් ඇදීම.
 • සුදුගහව පාර ජල නළ එළිම.

744සී කැන්දගහවිල

 • වීරසේන ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 • අළුබෝගහමුල්ල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 • දොළ ලග සිට හල්කඳවිල දක්වා වු යටදොල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.

744 බී යොවුන්ගම

 • යොවුන්ගම පිට්ටනිය අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 • කිතුලහිටිය පාර ජල නල එළිම.
 • කිතුලහිටිය ඇල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.

745ඒ කදුරුගස්මුල්ල

 • බෝමියගහලන්ද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 •  කඳුරුගස්මුල්ල උඩුමුල්ලේ සිට වාඩියවෙල ප්‍රධාන ඇළ දක්වා සංවර්ධන කිරීම.
 • බටදෙනිය අංක 02 වෙන්දෙසි වත්ත පාර සංවර්ධනය කිරීම.

746සී මාගල්කන්ද(ද)

 • අළුත්හේන ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 • ගොන්කොටුව ඇල සංවර්ධනය කිරීම.
 • ගලගහමුල්ල ඇල සංවර්ධනය කිරීම.

747 කරඳගොඩ

 • මහගෙදර වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.
 • ගල්පොත්ත වටරවුම් පාර ජල නල එළිම.
 • මහගෙදර වත්ත සිට වෙන්දෙසිවත්ත දක්වා මාර්ගයේ ජල නල එළිම.

747ඒ මරක්කලාවත්ත

 • සමනල උයන හේන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 • මාළු වල ඇල සංවර්ධනය කිරීම.
 • එගොඩවත්ත අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.

748 පොල්කොටුව

 • ශාන්ත ආනා පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 • නල්ලහේන පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 • බෙරව ඇල අතුරු ඇල මාර්ලය පවිත්‍ර කර සංවර්ධනය කිරිම.

749 කංකානම්ගොඩ

 • ආරියවංශ පාර හරහා තව කංකානම්ගොඩ පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 • ජයවර්ධන ස්ටෝර්ස් අසල හරස් පාර සංවර්ධනය කිරිම.
 • බොගල්ල ගනේඅරඹ පාර කානු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම.

750 වලතර

 • බෝගහ ඇල සංවර්ධනය කිරීම.
 • වෙදගොඩ පාර අඹේපිටිය වත්ත දක්වා ජල නල එළිම.
 • සව්සිරි උයන පළමු පටුමග සංවර්ධනය කිරීම.

750ඒ බඳනාගොඩ

 • උපනන්ද හිමි මාවත අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.
 • කන්දේපොල ඇළ සංවර්ධනය කිරිම.
 • සමගි මාවත ඉහල කොටස ජල නල එළිම.

750 බී කාලවිලකන්ද

 • කාලවිලකන්ද ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 • බොරළුවල මාර්ගයට ජල නළ එලීම.
 • උළුතාමැල්ල ඇළ සංවර්ධනය කිරීම.

752 අඹේපිටිය

 • කරුණාසේන පුර මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 • කිරන්තිඩිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 • ගනේඅරඹ හෙට්ටිමුල්ල පාර සංවර්ධනය කිරීම.

759ඒ ගල්හේන

 • මාලවන්වෙල දෝර ඇල සංවර්ධනය කිරීම.
 • වැල්පිටිය ඇළ අද්දර මාර්ගය සංවර්ධය කිරිම.
 • කනදෙවිහාර යටි පාර සංවර්ධනය කිරීම.

762 කළුවාමෝදර(බ)

 • දේවාල පාර අතුරු මාර්ගය ජල නල එළිම.
 • ශ්‍රමදාන මාවත විදුලි රැහැන් ඇදීම.
 • සීලනන්ද මාවත සංවර්ධනය කිරීම.

752ඒ පන්නිල

 • පන්නිල පන්සල පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 • පන්නිල වෙදගොඩ ප්‍රධාන මාර්ගයේ ජල නල එළිම.
 • බෙරවා ඇළ සංවර්ධනය කිරීම.

753

 • ධිවර නිවාස යොජනා ක්‍රමය යටතේ පළමු පාර සංවර්ධනය කිරීම.
 • ජෝශප් ක්‍රෙර් මාවත සංවර්ධනය කිරීම.
 • සිල්ලිය ඇළ සංවර්ධනය කිරිම.

754 මරදාන

 • අබ්දුල් රසාක් මාවත සංවර්ධනය කිරිම.
 • බාකිර් මාකර් මාවත සංවර්ධනය කිරිම.
 • වෙත්තිමරාජපුර ඇල සංවර්ධනය කිරිම.

755 මහගොඩ

 • ස්කාගාර පාර සංවර්ධනය කිරිම.
 • වදවෙල මාර්ගය හා කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරිම.
 • කාවයියන් ඇළ සංවර්ධනය කිරිම.

758 හෙට්ටිමුල්ල

 • පශු වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.
 • මල්ලබොක්ක පාලම අසල අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.
 • හෙට්ටිවත්ත මාර්ගයේ දුරකථන කනු සිටුවීම.

759 පිංහේන

.

 • රුද්‍රිගුවත්ත ගඟ දෙසට යන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.
 • පිංහේන ගොඩවාටා පාර ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරිම.
 • ඊරි ඇල මුල්ල ඇළ සංවර්ධනය කිරිම.

759බී පිංහේන ජනපදය

 • කුඩලු වල පාර ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරිම.
 • සුරවීයා ගොඩ පාර ඉතිරි කොටස සංවරධනය කිරිම.
 • පිංහේන කොළනිය පාරේ දුරකථන කනු සිටුවීම.

762ඒ කළුවාමෝදර (උ)

 • මුල්ලපිටිය දෙවන පටුමග අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.
 • කන්දෙවිහරය යටිපාර සංවර්ධනය කිරිම.
 • කළුවාමෝදර මායිම් ඇල සංවර්ධනය කිරිම.

750ඒ බඳනාගොඩ

 • සීල සුමන මාවත සංවර්ධනය කිරීම.
 • කොහු කර්මාන්තශාලා පාර ජල එළිම.
 • අතු ඇල සංවර්ධනය කිරිම.

763 ගනේගම

 • ගාලු පාර සිට ගඟබඩ පාර දක්වා අතුරු මාර්ගය පිළිසකර කිරිම.
 • කඩවරයාවත්ත ඇල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.
 • ගඟබඩ පාරේ ඉතිරි ටික කොක්‍රිට් කිරිම.

764 අළුතගම (නැ)

 • රෝහල පාර දකුණු පස පාර සංවර්ධනය කිරිම.
 • රෝහල පාර සංවර්ධනය කිරිම.

765 ඒ සීනවත්ත

 • ඔලන්ද ඇල සංවර්ධනය කිරිම.
 • ටී.සී.නිවාස පාරට කොන්ක්‍රිට් කිරිම.
 • සීනවත්ත බෝගහ පිටුපස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.

768 පාදාගොඩ

 • වාඩියවත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරිම.
 • පාදාගොඩ මහ විද්‍යාලයේ මායිම් තාප්පය ඉදිකිරිම.
 • අද්දරවෙල ඇල සංවර්ධනය කිරිම.

768බී මාලේවන්ගොඩ

 • මාලේවන්ගොඩ සුසාන භුමි පාර සංවර්ධනය කිරිම.
 • මාලේවන්ගොඩ යක්වත්ත පාර ජල නල එළිම.
 • ගෝවින්දවත්ත ප්‍රධාන පාර සහ අතුරු මාර්ග සඳහා ජල නල එළිම. 

News & Events

22
මැයි2019
ධර්ම දානමය පින්කම

ධර්ම දානමය පින්කම

වෙසක් මංගල්‍යය නිමිත්තෙන් අද දින ප.ව.02.00කට අප...

13
මාර්2019
මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් “බක්මහේ දිවුරුම“ වැඩසටහන

මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් “බක්මහේ දිවුරුම“ වැඩසටහන

ජනාධිපිති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ සෘජු අධික්ෂණය හා...

Scroll To Top