2017 වර්ෂය සදහා සංවර්ධන යෝජනා

733 මලේගොඩ

 • මලේගොඩ මාතෘ සායනයට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.
 • දහම්පහනගම මාර්ගයේ මිටර් 500පමණ දුරට ජල නල එළිම.
 • හබක්කල පාර සංවර්ධනය කිරිම.

733 ඒ පඹේ

 • මැහිමුල්ලකන්ද වට පාර (කජු ගහ වටරවුම් පාර) පළමු කොටස සංවර්ධනය කිරිම.
 • කොස්හේන මැද පාර දෙවන කොටස සංවර්ධනව කිරිම.
 • මුලටියකන්ද පාර අඩි 200 පමණ දුරකථන කණු සිටුවිම.

733 බී මැහිමුල්ල

 • ගොරකාදෙනිය අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.
 • කිරිහත්තුඩුව සිට ගොරකදෙනිය දක්වා මාර්ගයේ ජල නල එළිම.
 • මැහිමුල්ල අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම

734 කුඩා පයාගල (ද)

 • ශාන්ත මරියා වත්ත පාර සංවර්ධනය කිරිම.
 • ලංකා මාතා වත්ත පාර සංවර්ධනය කිරිම.
 • දුම්මල මෝදර ඇළ අඩි 500 දක්වා සංවර්ධනය කිරිම

734 ඒ කුඩා පයාගල (උ)

 • මර්වින්  පෙරේරා මාවත අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.
 • ශාන්ත අන්තෝනි මාවත සංවර්ධනය කිරිම.
 • පී.දොන් පෝල් මාවත සංවර්ධනය කිරිම.

735 ඒ උතුරු පයාගල

 • දුම්රියපළ ලග දිට අම්බෙ ඇළ දක්වා මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරිම.
 • දුම්මලමෝදර ඇල සංවර්ධනය කිරිම.
 • නෛනවත්ත පළමු හරස් මාර්ගයට සමාන්තරව කාණු පද්ධතිය සහ  මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම

726 පිණිදියමුල්ල

 • මැටියලමුල්ල ගොරකදුව වත්ත මාර්ගයේ විදුලි රැහැන් ඇදිම.
 • මැටියලමුල්ල ගොරකදුව වත්තට යන මාර්ගයේ ජල නල එළිම.
 • ඉහල වඩුගොඩ පාර සංවර්ධනය කිරිම.

737 ඒ හිරිගල්නිගොඩැල්ල

 • හිරිගල්ගොඩැල්ල පාලම අසල සිට ලුල් ඇළ මුල්ලතෙක් ප්‍රධාන මාර්ගයේ ජල නල එලිම.
 • මහවෙල ගොරකගහ ඇළ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.
 • අක්කර 45 මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.

738 පාලයන්ගොඩ

 • නාගහදුව හෙම්බරවිල ඇළ සංවර්ධනය කිරිම.
 • නාගහදුව වඩුගොඩ උතුරු පයාගල දක්වා දිවෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.
 • කුරුවත්ත හන්දියේ සිට තැපැල් වත්ත දක්වා මාර්ගයේ ජල නල එළිම.

740 පොතුවිල (නැ)

 • සජිත් ලාල් මාවතේ ගල්ගොඩවත්ත කන්ද උඩ මාර්ගයයේ විදුලි රැහැන් ඇදිම.
 • වේරගල ආයුර්වේද මාර්ගයේ ජල නල එළිම.
 • පොතුවිල සුසාන භූමිය අසලින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.

740 ඒ පොතුවිල (බ)

 • දුම්මලමෝදර ඇල සංවර්ධනය කිරිම.
 • ගෝමරගොඩ අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.
 • සෙහොන පිටුපස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.

740 බී කටුකුරුදුගහලන්ද

 • කෘෂිකර්ම මාවත කෙලවර කොටස සදහා විදුලි රැහැන් ඇදිම.
 • සිසිල් දියලන්ද පාර ජල නල එළිම.
 • කෘෂිකර්ම මාවත සංවර්ධනය කිරිම.

741 දියලගොඩ

 • කුඹුරුගොඩ ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.
 • හල්දෙණිය ඇළ සංවර්ධනය කිරිම.
 • ශාන්ත විසෙන්ති මාවත සංවර්ධනය කිරිම.

741 ඒ මුණසිංහගොඩ

 • ගොඩැල්ලවත්ත සුනාමි නිවාස වලට පිවිසෙන මාර්ගය දෙපස කාණු පද්ධතිය හා බෝක්කුව සංවර්ධනය කිරිම.
 • මුණසිංහගොඩ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.
 • මුණසිංහගොඩ පොදු ලිද සංවර්ධනය කිරිම.

News & Events

13
මාර්2019
ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා

අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමා සංකල්පයකට අනුව...

28
අගෝ2017
කොට්ටාශ දින රැස්වීම- පෙබරවාරී

කොට්ටාශ දින රැස්වීම- පෙබරවාරී

කොට්ඨාශ දින  රැස්වීම් 2019.02.25 වන දින ප.ව.02.00ට...

Scroll To Top