නම   තනතුර අමාත්‍යාංශය හෝ දෙපාර්තමේතුව දුරකථන
එන්.බී.ඒ.මනෝජී මිය manoji සමාජ සේවා නිලධාරී සමාජ සේවා දෙපාර්තමේතුව +94 714 458 088
ටී.ජේ.වීරසේකර මහතා. Tharidu dmc ආපදා සහන සේවා නිලධාරී ආපාදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය +94 717 898 119
ඩබ්.ඉරේෂා කුමාරී මිය. iresha සමාජ සෙවා නිලධාරී සමාජ සේවා දෙපාර්තමෙන්තුව +94 717 284 448
ඩී.එම්.වී.කුමාර ගුණවර්ධන මහතා V Kumara මානව සම්පත් සංවර්ධන සහකාර Department of Manpower & Employment  
කේ.ජේ.ඩී.ප්‍රනාන්දු මිය. Jeewani සංස්කෘතික නිලධාරී බස්නාහිර පළාත් සභාව  
පී.ටී.ආර්.පෙරේරා මෙනවිය. Thushari to තාක්ෂණ නිලධාරී ස්වදේශකටයුතු අමාත්‍යාංශය  
වයි.ඒ.කුමාර මහතා. Kumara to තාක්ෂණ නිලධාරි ස්වදේශකටයුතු අමාත්‍යාංශය +94 712 070 051
එම්.එච්.සී.පී.ගුණතිලක මෙය. Chaurathra තාක්ෂණ සහයක ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය  
එම්.චන්ද්‍රසේකර මහතා Chandrasekara සංඛ්‍යායන නිලධාරී සංඛ්‍යයා ලේඛන දෙපර්තමේන්තුව  
Miss.N.H.R.Damayanthi Damayanthi Development Officer(Counsellor)    
Mrs.M.N.F.Rizwana  Rizwana  National Integration Coordinator  Ministry of National Integration.Official Languages,Social proress & Hindu Religious Affairs +94
Miss G.A.Senani Palika  Palika Sports Officer Westran Province Council +94 715 774 072
Miss.D.P.C.H.Peiris Peiris Social Services Officer(WP) Westran Province Council +94 702 580 320
Mr.P.Mihiraj Shantapriya Mihiraj Development Coodinator   +94 718 096 628
Mr.P.V.J.J.Wickramarathna  Jeewan Development Officer Coast Conservation & Coastal Resource Management Department +94 715 750 467
Mrs.H.D.Rasika Niroshani rasika1 Develpment Officer(Industrial)   +94 715 235 028
Mrs.A.D.Nipuni Nirmala Andradi nipuni Development Officer(Agricultuer)  Department of Agricultuer +94 713 689 356
Mrs.K.A.D.B.Gayani Gayani Development Assistant Westran Province Council  +94 718 096 628
Mrs.T.W.Sagarika sagarika      
Mr.N.S.Amarasekara Amarasekkara Skills Development Assistant Ministry of Skills Development & Vocational Traning +94 713 369 729 
Mrs.S.A.S.de Silva Shawarna Womens Development Officer Ministry Of Women & Child Affairs   
Mrs.M.Wasantha Priyanthi wasantha Development Officer(Land) Land Commisionr Department(Western Province Council) +94 715 235 408
Mrs.M.Sanjeewani Sanjeewani Development Officer(Land Use Planning) Land Use Policy Planning Department +94 718 279 205
Miss D.A.N.P.Gunarathne  Neranjala Child right promotion Officer Department of probation & Child care services +94 715 235 232
 Mrs.K.P.D.Niroshani  Niroshani Child Right Promotion Assistant  Department of probation & Child care services +94 763 174 666
         

News & Events

22
මැයි2019
ධර්ම දානමය පින්කම

ධර්ම දානමය පින්කම

වෙසක් මංගල්‍යය නිමිත්තෙන් අද දින ප.ව.02.00කට අප...

13
මාර්2019
මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් “බක්මහේ දිවුරුම“ වැඩසටහන

මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් “බක්මහේ දිවුරුම“ වැඩසටහන

ජනාධිපිති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ සෘජු අධික්ෂණය හා...

Scroll To Top