මරණාධාර සහ සුභසාධක සමිති

  නම ලිපිනය දුරකථන අංක
1 එක්සත් සිංහ මරණාධාර සහ සුභ සාධක සමිතිය අංක 20,දුවේගොඩ,හල්කඳවිල. -
2 මුංහේන අවමංගල්‍යාධාර සහ සුභසාධක සමිතිය. පාසල අසල,මුංහේන,මග්ගොන. -
3 බුද්ධි සුභසාධක සංගමය නො 245,අධිකාරිගොඩ,දර්ගානගරය. -
4 සීලසුමන සුභසාධක සමිතිය නො 290,වේල්ලහන්දිය,හල්කඳවිල. -
5 එක්සත් සුභසාධක සමිතිය ගනේඅරඹ,බේරුවල. -
6 මෆුර් සුභසාධක පදමනම නො 37,පැලැස් පාත්,බේරුවල. -
7 නිග්‍රෝධාරාම අවමංගල්‍යධාර සුභසාධක සමිතිය නිග්‍රෝධාරාම මග්ගොන. -
8 කාලවිල පාසල් පෙදෙස එක්සත් සුභසාධක සමිතිය කාලවිල,බේරුවල. -
9  නැණස සුභසාධක සමිතිය මැහිමුල්ල,පයාගල. -
10 සහන අවමංගල්‍යාධාර හා අනෝන්‍යාධාර සමිතිය ශ්‍රී ලංකාරාමය,ගොරකදේණිය,පයාගල. -
11 එෆ්.එම්.පවුන්ඩේෂන් නො10,එස්.එම්.පටුමඟ,දර්ගානගරය. -
12 කුට්ටිවැලිගොඩ සුහද මරණාධාර සමිතිය කුට්ටිවැලිගොඩ,දර්ගානගරය -
13 මිතුරු සුභසාධන සමිතිය සිංහලාදෙණිය,මුංහේන,මග්ගොන. -
14 විශ්ව සුභසාධක අවමිග්‍යාධාර සමිතිය ගොරකදේණිය,පයාගල. -
15 අල්ෆලාග් සමාජ සේවා සංගමය නො130/10,එස්.එම්,පාර,දර්ගානගරය. -
16 සිසු නැණ ප්‍රදීප පදනම මුල්ලපිටිය,බේරුවල. -
17 මග්ගොන සුභසාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය ශාන්ත මරියා දෙව්මැදුර පිටුපස,මග්ගොන. -
18 අළුත්ගම සතිපොළ වෙළදුන්ගේ සුභසාධක සංගමය අංක3,සතිපොළ,වැලිපැන්න පාර,අළුත්ගම. -
19 නබවියයා ඉස්ලාමීය තරණ සංවිධානය අංක133,ෂේක්ජෙමාල්දීන් පාර,බේරුවල. -
20 අළුත්ගම බටහිර අනනෝන්‍යාධාර සමිතිය ශ්‍රී වාලුකාරාම මහ විහාරය,අළුත්ගම. -
21 සුභසාධක සහ මරණාධාර සමිතිය කළුවාමෝදර  දේවාල පාර,අළුත්ගම. -
22 ආර් රහ්මන් සුභසාධක සමිතිය නො49,සාවියා පාර,මහගොඩ,බේරුවල. -
23 නිර්මල සුභසාධක හා මරණාධාර සමිතිය නිර්මල වත්ත,මග්ගොන. -
24 ඉල්මුන් නුර් ප්‍රජා සංවිධානය දාරුල් හුදු මස්ජිද්,සහිරා පාර,දර්ගානගරය. -
25 අවමංගල්‍යාධාර සුභසාධක සමිතිය මාලේවන ශ්‍රී ජනන්දනාරාමය,පාදාගොඩ,බේරුවල. -
26 පොදුජන එක්සත් කාන්තා අභිවෘද්ධි පදනම නො25/ඒ,4 ගාළුපාර,කළුවාමෝදර,අළුත්ගම. -

‍ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති

  නම ලිපිනය දුරකථන අංක
1 යොවුන්ගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය යොවුන්ගම,හල්කඳවිල. -
2 මලේගොඩ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මලේගොඩ,පයාගල. -
3 හල්කඳවිල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය හල්කඳවිල,පයාගල. -
4 ගල්හේන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ගල්හේන,බේරුවල. -
5 කාලවිලකන්ද ප්‍රගති ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය කාලවිලකන්ද,බේරුවල. -
6 පිංහේන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය පිංහේන,බේරුවල -
7 බඳනාගොඩ මංහන්දිය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මංහන්දිය,බේරුවල -
8 හෙට්ටිමුල්ල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය හෙට්ටිමුල්ල,බේරුවල -
9 මුණසිංහගොඩ දිලෙනමුත් ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මග්ගොන -
10 කඳුරුගස්මුල්ල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මුංහේන,මග්ගොන. -
11 වේරගල සමඟි ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය වේරගල,පයාගල -
12 බඳනාගොඩ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය බඳනාගොඩ,බේරුවල -
13 අඹේපිටිය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය අඹේපිටිය,බේරුවල. -
14 වලතර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය වලතර,බේරුවල. -
15 වරාපිටිය සුහද ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය වරාපිටිය,දර්ගානගරය -
16 නාගහදුව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය නාගහාදුව,පයාගල. -
17 එකමුතු කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය සිරිනිවාස මාවත.බේරුවල -
18 මුංහේන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මුංහේන.මග්ගොන -
19 නවෝද්‍යා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මැහිමුල්ල,පයාගල. -
20 නාකන්දලගොඩ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය කොස්වත්තගොඩ,දර්ගානගරය. -
21 දුවේගොඩ සුහද එකමුතු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය දුවේගොඩ,හල්කඳවිල -
22 ශ්‍රී සීලසුමන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය දුවේගොඩ,හල්කඳවිල -
23 කළුවාමෝදර උතුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය කළුවාමෝදර,අළුත්ගම. -
24 කපුගොඩ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ධර්මරත්න ජනපදය,මග්ගොන -
25 නබවියා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය හල්කඳවිල,පයාගල. -
26 බොල්ලච්චදෙනිය වවුලුගල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය පල්ලිය පාර,බේරුවල. -
27 කොටපිටිය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය කොටපිටිය,දර්ගානගරය -
28 එකමුතු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය බණ්ඩාරවත්ත,බේරුවල -
29 සිරිලිය කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මුංහේන,මග්ගොන. -
30 කිතුලහේන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මුංහේන,මග්ගොන -
31 බුබුදු ග්‍රාම සංවර්ධන සිමිතිය දන්වත්තගොඩ,බේරුවල. -
32 එගොඩවත්ත එක්සත් ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය එගොඩවත්ත,බේරුවල. -
33 පොල්කොටුව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය නල්ලහේන,බේරුවල -
34 චීනකොටුව හිජ්රාපුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය නල්ලහේන,බේරුවල. -
35 මාගල්කන්ද දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය චීනකොටුව,බේරුවල. -
36 කළුවාමෝදර(බ) ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මග්ගොන. -
37 කංකානම්ගොඩ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මොරගල්ල,බේරුවල. -
38 අක්කරගොඩ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය චීනකොටුව,බේරුවල. -

 

යෞවන සමාජ

 නම
ලිපිනය දුරකථන අංක
සමඟි යෞවන සමාජය 42,කුරුඳුවත්ත පාර.දර්ගානගරය. +94 773 963 871
අලකදුපිටිය යෞවන සමාජය 40.ශේක් ෆාසී මාවත.දර්ගා නගරය. +94 775 101 057
සාවීයා යෞවන සමාජය සාවියා පාර.දර්ගා නගරය. +94 763 718 671
මෝඩීන් සීනවත්ත යෞවන සමාජය 59/7සී නිවාස,සීනවත්ත.අළුත්ගම. +94 783 437 950
අරුනළු යෞවන සමාජය දියලගොඩ.මග්ගොන. +94 789 331 504
අභිමන් යෞවන සමාජය බණ්ඩාරගොඩ, බේරුවල. +94 714 796 638
ශක්ති යෞවන සමාජය ගල්හේන,බේරුවල. +94 715 852 330
මොරගල්ල,යෞවන සමාජය 144/ඩී 7වන පටුමග,මොරගල්ල,මග්ගොන. +94 768 443 132
රන්තරු යෞවන සමාජය 745බී,අක්කර අසූව,මුංහේන,මග්ගොන +94 713 524 121
කාදියවත්ත යෞවන සමාජය කාදියවත්ත පාර,දර්ගා නගරය. +94 769 030 369
ඉදුවර යෞවන සමාජය කුඩා මාගල්කන්ද,මග්ගොන.  
යොයුන් ශක්ති යෞවන සමාජය පාසල් මාවත,මග්ගොන. +94 772 109 315
යන්ග් ස්ටාර් යෞවන සමාජය මැහිමුල්ල,පයාගල. +94 772 413 335
අරුණෝදය යෞව සමාජය හල්කඳවිල,පයාගල. +94 772 479 320
සෙරිසර යෞවන සමාජය කටුකුරුදුගහලන්ද,පයාගල. +94 754 830 856
රන්දිය යෞවන සමාජය අබේපිටිය,බේරුවල. +94 715 955 277
සුහඳ එකමුත් යෞවන සමාජය මරක්කලාවත්ත,බේරුවල.  
ගෝල්ඩන් එනර්ජි යෞවන සමාය මාගල්කන්ද,මග්ගොන +94 776 194 006
අපි වෙනස් යෞවන සමාජය වරාපිටිය.දර්ගා නගරය +94 773 102 160
ලාහිරු යෞවන සමාජය කාලවිල කන්ද,කාලවිල,බේරුවල. +94 788 746 231
දිලෙන තරු යෞවන සමාජය මලේගොඩ,පයාගල. +94 754 355 364
සීනෝරා ‍යෞවන සමාජය යොයුන්ගම,හල්කඳවිල +94 713 083 313
ගැමුණු යෞවන සමාජය අක්කරමලේ,මග්ගොන +94 713 083 313
රන්තරු යෞවන සමාජය දූවේගොඩ,හල්කඳවිල +94 345 616 310
සාරඳ යෞවන සමාජය හිරිගල්ගොඩැල්ල,පයාගල +94 717 637 875
මිතුරු යෞවන සමාජය පොතුවිල,පයාගල +94 787 583 504
ප්‍රාර්තනා යෞවන සමාජය 11/14 මන්ගොල්ල පාර,බේරුවල. +94 770 790 164
සුහඳ එකමුතු යෞවන සමාජය මාලවන්ගොඩ.දර්ගා නගරය. +94 702 479 318
සෙනෙහස යෞවන සමාජය මලේගොඩ,පයාගල. +94 779 547 896
එකමුතු යෞවන සමාජය බණ්ඩාරනායක මාවත,පයාගල +94 767 369 753
ප්‍රතිභා යෞවන සමාජය මුංහේන,මග්ගොන +94 767 389 159
දිනුම යෞවන සමාජය කොටපිටිය,දර්ගා නගරය +94 711 873 647
     

 

Sports Club

 නම  ලිපිනය ලියාපදිංචි අංකය
යන්ග් ස්ටාර්ස් ක්‍රිඩා සමාජය ජෝසප් සෝවියස් මාවත,කුඩා පයාගල WP/KL/Ber/44/1
ගෝල්ඩන් රයිස් ක්‍රීඩා සමාජය 11/5,කුරුඳුවත්ත පාර,දර්ගා නගරය  WP/KL/Ber/006/1
මොරගල්ල ක්‍රීඩා සමාජය 234,මරදාන පාර,මොරගල්ල. WP/KL/Ber/03/1
දිලෙන තරු ක්‍රීඩා සමාජය මාගල්කන්ද,මග්ගොන. WP/KL/Ber/227/1
රේන්බෝස් ක්‍රීඩා සමාජය මංහන්දිය,කාලවිල,බේරුවල. WP/KL/Ber/184/1
ආබිඩෝස් ක්‍රීඩා සමාජය 18/3,නව්ෆර් මාවත,දර්ගානගරය WP/KL/Ber/228/1
යුනයිටඩ් ක්‍රීඩා සමාජය 35,ඩග්ලස් ගුණවර්ධන මාවත,අළුත්ගම. WP/KL/Ber/229/1
දිලෙන තරු ක්‍රිඩා සමාජය කාලවිලකන්ද,කාලවිල,බේරුවල WP/KL/Ber/115/1
අරුනෝදය යෞවන සමාජය හල්කඳවිල,පයාගල WP/KL/Ber/208/1
සමඟි යෞවන සමාජය ඉහල වඩුගොඩ,පයාගල WP/KL/Ber/0021/1

News & Events

22
මැයි2019
ධර්ම දානමය පින්කම

ධර්ම දානමය පින්කම

වෙසක් මංගල්‍යය නිමිත්තෙන් අද දින ප.ව.02.00කට අප...

13
මාර්2019
මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් “බක්මහේ දිවුරුම“ වැඩසටහන

මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් “බක්මහේ දිවුරුම“ වැඩසටහන

ජනාධිපිති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ සෘජු අධික්ෂණය හා...

Scroll To Top