මරණාධාර සහ සුභසාධක සමිති

  නම ලිපිනය දුරකථන අංක
1 එක්සත් සිංහ මරණාධාර සහ සුභ සාධක සමිතිය අංක 20,දුවේගොඩ,හල්කඳවිල. -
2 මුංහේන අවමංගල්‍යාධාර සහ සුභසාධක සමිතිය. පාසල අසල,මුංහේන,මග්ගොන. -
3 බුද්ධි සුභසාධක සංගමය නො 245,අධිකාරිගොඩ,දර්ගානගරය. -
4 සීලසුමන සුභසාධක සමිතිය නො 290,වේල්ලහන්දිය,හල්කඳවිල. -
5 එක්සත් සුභසාධක සමිතිය ගනේඅරඹ,බේරුවල. -
6 මෆුර් සුභසාධක පදමනම නො 37,පැලැස් පාත්,බේරුවල. -
7 නිග්‍රෝධාරාම අවමංගල්‍යධාර සුභසාධක සමිතිය නිග්‍රෝධාරාම මග්ගොන. -
8 කාලවිල පාසල් පෙදෙස එක්සත් සුභසාධක සමිතිය කාලවිල,බේරුවල. -
9  නැණස සුභසාධක සමිතිය මැහිමුල්ල,පයාගල. -
10 සහන අවමංගල්‍යාධාර හා අනෝන්‍යාධාර සමිතිය ශ්‍රී ලංකාරාමය,ගොරකදේණිය,පයාගල. -
11 එෆ්.එම්.පවුන්ඩේෂන් නො10,එස්.එම්.පටුමඟ,දර්ගානගරය. -
12 කුට්ටිවැලිගොඩ සුහද මරණාධාර සමිතිය කුට්ටිවැලිගොඩ,දර්ගානගරය -
13 මිතුරු සුභසාධන සමිතිය සිංහලාදෙණිය,මුංහේන,මග්ගොන. -
14 විශ්ව සුභසාධක අවමිග්‍යාධාර සමිතිය ගොරකදේණිය,පයාගල. -
15 අල්ෆලාග් සමාජ සේවා සංගමය නො130/10,එස්.එම්,පාර,දර්ගානගරය. -
16 සිසු නැණ ප්‍රදීප පදනම මුල්ලපිටිය,බේරුවල. -
17 මග්ගොන සුභසාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය ශාන්ත මරියා දෙව්මැදුර පිටුපස,මග්ගොන. -
18 අළුත්ගම සතිපොළ වෙළදුන්ගේ සුභසාධක සංගමය අංක3,සතිපොළ,වැලිපැන්න පාර,අළුත්ගම. -
19 නබවියයා ඉස්ලාමීය තරණ සංවිධානය අංක133,ෂේක්ජෙමාල්දීන් පාර,බේරුවල. -
20 අළුත්ගම බටහිර අනනෝන්‍යාධාර සමිතිය ශ්‍රී වාලුකාරාම මහ විහාරය,අළුත්ගම. -
21 සුභසාධක සහ මරණාධාර සමිතිය කළුවාමෝදර  දේවාල පාර,අළුත්ගම. -
22 ආර් රහ්මන් සුභසාධක සමිතිය නො49,සාවියා පාර,මහගොඩ,බේරුවල. -
23 නිර්මල සුභසාධක හා මරණාධාර සමිතිය නිර්මල වත්ත,මග්ගොන. -
24 ඉල්මුන් නුර් ප්‍රජා සංවිධානය දාරුල් හුදු මස්ජිද්,සහිරා පාර,දර්ගානගරය. -
25 අවමංගල්‍යාධාර සුභසාධක සමිතිය මාලේවන ශ්‍රී ජනන්දනාරාමය,පාදාගොඩ,බේරුවල. -
26 පොදුජන එක්සත් කාන්තා අභිවෘද්ධි පදනම නො25/ඒ,4 ගාළුපාර,කළුවාමෝදර,අළුත්ගම. -

‍ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති

  නම ලිපිනය දුරකථන අංක
1 යොවුන්ගම ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය යොවුන්ගම,හල්කඳවිල. -
2 මලේගොඩ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මලේගොඩ,පයාගල. -
3 හල්කඳවිල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය හල්කඳවිල,පයාගල. -
4 ගල්හේන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ගල්හේන,බේරුවල. -
5 කාලවිලකන්ද ප්‍රගති ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය කාලවිලකන්ද,බේරුවල. -
6 පිංහේන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය පිංහේන,බේරුවල -
7 බඳනාගොඩ මංහන්දිය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මංහන්දිය,බේරුවල -
8 හෙට්ටිමුල්ල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය හෙට්ටිමුල්ල,බේරුවල -
9 මුණසිංහගොඩ දිලෙනමුත් ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මග්ගොන -
10 කඳුරුගස්මුල්ල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මුංහේන,මග්ගොන. -
11 වේරගල සමඟි ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය වේරගල,පයාගල -
12 බඳනාගොඩ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය බඳනාගොඩ,බේරුවල -
13 අඹේපිටිය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය අඹේපිටිය,බේරුවල. -
14 වලතර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය වලතර,බේරුවල. -
15 වරාපිටිය සුහද ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය වරාපිටිය,දර්ගානගරය -
16 නාගහදුව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය නාගහාදුව,පයාගල. -
17 එකමුතු කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය සිරිනිවාස මාවත.බේරුවල -
18 මුංහේන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මුංහේන.මග්ගොන -
19 නවෝද්‍යා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මැහිමුල්ල,පයාගල. -
20 නාකන්දලගොඩ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය කොස්වත්තගොඩ,දර්ගානගරය. -
21 දුවේගොඩ සුහද එකමුතු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය දුවේගොඩ,හල්කඳවිල -
22 ශ්‍රී සීලසුමන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය දුවේගොඩ,හල්කඳවිල -
23 කළුවාමෝදර උතුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය කළුවාමෝදර,අළුත්ගම. -
24 කපුගොඩ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය ධර්මරත්න ජනපදය,මග්ගොන -
25 නබවියා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය හල්කඳවිල,පයාගල. -
26 බොල්ලච්චදෙනිය වවුලුගල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය පල්ලිය පාර,බේරුවල. -
27 කොටපිටිය ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය කොටපිටිය,දර්ගානගරය -
28 එකමුතු ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය බණ්ඩාරවත්ත,බේරුවල -
29 සිරිලිය කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මුංහේන,මග්ගොන. -
30 කිතුලහේන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මුංහේන,මග්ගොන -
31 බුබුදු ග්‍රාම සංවර්ධන සිමිතිය දන්වත්තගොඩ,බේරුවල. -
32 එගොඩවත්ත එක්සත් ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය එගොඩවත්ත,බේරුවල. -
33 පොල්කොටුව ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය නල්ලහේන,බේරුවල -
34 චීනකොටුව හිජ්රාපුර ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය නල්ලහේන,බේරුවල. -
35 මාගල්කන්ද දකුණ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය චීනකොටුව,බේරුවල. -
36 කළුවාමෝදර(බ) ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මග්ගොන. -
37 කංකානම්ගොඩ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය මොරගල්ල,බේරුවල. -
38 අක්කරගොඩ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය චීනකොටුව,බේරුවල. -

 

යෞවන සමාජ

 නම
ලිපිනය දුරකථන අංක
සමඟි යෞවන සමාජය 42,කුරුඳුවත්ත පාර.දර්ගානගරය. +94 773 963 871
අලකදුපිටිය යෞවන සමාජය 40.ශේක් ෆාසී මාවත.දර්ගා නගරය. +94 775 101 057
සාවීයා යෞවන සමාජය සාවියා පාර.දර්ගා නගරය. +94 763 718 671
මෝඩීන් සීනවත්ත යෞවන සමාජය 59/7සී නිවාස,සීනවත්ත.අළුත්ගම. +94 783 437 950
අරුනළු යෞවන සමාජය දියලගොඩ.මග්ගොන. +94 789 331 504
අභිමන් යෞවන සමාජය බණ්ඩාරගොඩ, බේරුවල. +94 714 796 638
ශක්ති යෞවන සමාජය ගල්හේන,බේරුවල. +94 715 852 330
මොරගල්ල,යෞවන සමාජය 144/ඩී 7වන පටුමග,මොරගල්ල,මග්ගොන. +94 768 443 132
රන්තරු යෞවන සමාජය 745බී,අක්කර අසූව,මුංහේන,මග්ගොන +94 713 524 121
කාදියවත්ත යෞවන සමාජය කාදියවත්ත පාර,දර්ගා නගරය. +94 769 030 369
ඉදුවර යෞවන සමාජය කුඩා මාගල්කන්ද,මග්ගොන.  
යොයුන් ශක්ති යෞවන සමාජය පාසල් මාවත,මග්ගොන. +94 772 109 315
යන්ග් ස්ටාර් යෞවන සමාජය මැහිමුල්ල,පයාගල. +94 772 413 335
අරුණෝදය යෞව සමාජය හල්කඳවිල,පයාගල. +94 772 479 320
සෙරිසර යෞවන සමාජය කටුකුරුදුගහලන්ද,පයාගල. +94 754 830 856
රන්දිය යෞවන සමාජය අබේපිටිය,බේරුවල. +94 715 955 277
සුහඳ එකමුත් යෞවන සමාජය මරක්කලාවත්ත,බේරුවල.  
ගෝල්ඩන් එනර්ජි යෞවන සමාය මාගල්කන්ද,මග්ගොන +94 776 194 006
අපි වෙනස් යෞවන සමාජය වරාපිටිය.දර්ගා නගරය +94 773 102 160
ලාහිරු යෞවන සමාජය කාලවිල කන්ද,කාලවිල,බේරුවල. +94 788 746 231
දිලෙන තරු යෞවන සමාජය මලේගොඩ,පයාගල. +94 754 355 364
සීනෝරා ‍යෞවන සමාජය යොයුන්ගම,හල්කඳවිල +94 713 083 313
ගැමුණු යෞවන සමාජය අක්කරමලේ,මග්ගොන +94 713 083 313
රන්තරු යෞවන සමාජය දූවේගොඩ,හල්කඳවිල +94 345 616 310
සාරඳ යෞවන සමාජය හිරිගල්ගොඩැල්ල,පයාගල +94 717 637 875
මිතුරු යෞවන සමාජය පොතුවිල,පයාගල +94 787 583 504
ප්‍රාර්තනා යෞවන සමාජය 11/14 මන්ගොල්ල පාර,බේරුවල. +94 770 790 164
සුහඳ එකමුතු යෞවන සමාජය මාලවන්ගොඩ.දර්ගා නගරය. +94 702 479 318
සෙනෙහස යෞවන සමාජය මලේගොඩ,පයාගල. +94 779 547 896
එකමුතු යෞවන සමාජය බණ්ඩාරනායක මාවත,පයාගල +94 767 369 753
ප්‍රතිභා යෞවන සමාජය මුංහේන,මග්ගොන +94 767 389 159
දිනුම යෞවන සමාජය කොටපිටිය,දර්ගා නගරය +94 711 873 647
     

 

Sports Club

 නම  ලිපිනය ලියාපදිංචි අංකය
යන්ග් ස්ටාර්ස් ක්‍රිඩා සමාජය ජෝසප් සෝවියස් මාවත,කුඩා පයාගල WP/KL/Ber/44/1
ගෝල්ඩන් රයිස් ක්‍රීඩා සමාජය 11/5,කුරුඳුවත්ත පාර,දර්ගා නගරය  WP/KL/Ber/006/1
මොරගල්ල ක්‍රීඩා සමාජය 234,මරදාන පාර,මොරගල්ල. WP/KL/Ber/03/1
දිලෙන තරු ක්‍රීඩා සමාජය මාගල්කන්ද,මග්ගොන. WP/KL/Ber/227/1
රේන්බෝස් ක්‍රීඩා සමාජය මංහන්දිය,කාලවිල,බේරුවල. WP/KL/Ber/184/1
ආබිඩෝස් ක්‍රීඩා සමාජය 18/3,නව්ෆර් මාවත,දර්ගානගරය WP/KL/Ber/228/1
යුනයිටඩ් ක්‍රීඩා සමාජය 35,ඩග්ලස් ගුණවර්ධන මාවත,අළුත්ගම. WP/KL/Ber/229/1
දිලෙන තරු ක්‍රිඩා සමාජය කාලවිලකන්ද,කාලවිල,බේරුවල WP/KL/Ber/115/1
අරුනෝදය යෞවන සමාජය හල්කඳවිල,පයාගල WP/KL/Ber/208/1
සමඟි යෞවන සමාජය ඉහල වඩුගොඩ,පයාගල WP/KL/Ber/0021/1

News & Events

13
මාර්2019
ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා

අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමා සංකල්පයකට අනුව...

28
අගෝ2017
කොට්ටාශ දින රැස්වීම- පෙබරවාරී

කොට්ටාශ දින රැස්වීම- පෙබරවාරී

කොට්ඨාශ දින  රැස්වීම් 2019.02.25 වන දින ප.ව.02.00ට...

Scroll To Top