කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 342 279 878

නම තනතුර දුරකතන අංකය ජංගම දු.අංකය ෆැක්ස් අංකය
කේ.ජී.ඩී.චතුර මල්රාජ් මහතා ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 342 278 888 +94 718 388 715 +94 342 276 178
යූ.කේ.ඒ.දිල්හානි මිය සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 342 278 887 +94 712 553 401  
යූ.පී.එච්.පෙරේරා මිය ගණකාධිකාරී  +94 342 276 213 +94 718 104 307   
කේ.කේ.ඩී.සී.කුමුදුනි මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94 343 749 546 +94 718 560 936  
ජේ.වයි.එම්.මරිනා ද සිල්වා මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94 343 749 847 +94 714 448 821   
එච්.බී.ඒ.විජේරත්න මිය පරිපාලන නිලධාරී +94 342 279 878 +94 702 062 774   
පී.ඩී.එල්.එස්.විජේසේකර මෙය අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් +94 342 278 887 +94 718 608 765  

News & Events

22
මැයි2019
ධර්ම දානමය පින්කම

ධර්ම දානමය පින්කම

වෙසක් මංගල්‍යය නිමිත්තෙන් අද දින ප.ව.02.00කට අප...

13
මාර්2019
මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් “බක්මහේ දිවුරුම“ වැඩසටහන

මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් “බක්මහේ දිවුරුම“ වැඩසටහන

ජනාධිපිති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ සෘජු අධික්ෂණය හා...

Scroll To Top