කාර්යාලීය දුරකථන අංකය

  +94 342 279 878

නම තනතුර දුරකතන අංකය ජංගම දු.අංකය ෆැක්ස් අංකය
කේ.ජී.ඩී.චතුර මල්රාජ් මහතා ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 342 278 888 +94 718 388 715 +94 342 276 178
යූ.කේ.ඒ.දිල්හානි මිය සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් +94 342 278 887 +94 712 553 401  
යූ.පී.එච්.පෙරේරා මිය ගණකාධිකාරී  +94 342 276 213 +94 718 104 307   
කේ.කේ.ඩී.සී.කුමුදුනි මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94 343 749 546 +94 718 560 936  
ජේ.වයි.එම්.මරිනා ද සිල්වා මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94 343 749 847 +94 714 448 821   
එච්.බී.ඒ.විජේරත්න මිය පරිපාලන නිලධාරී +94 342 279 878 +94 702 062 774   
පී.ඩී.එල්.එස්.විජේසේකර මෙය අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් +94 342 278 887 +94 718 608 765  

News & Events

13
මාර්2019
ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා

අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමා සංකල්පයකට අනුව...

28
අගෝ2017
කොට්ටාශ දින රැස්වීම- පෙබරවාරී

කොට්ටාශ දින රැස්වීම- පෙබරවාරී

කොට්ඨාශ දින  රැස්වීම් 2019.02.25 වන දින ප.ව.02.00ට...

Scroll To Top