கிராம உத்தியோக   Development Officer Name Telephone Number
733 மலேகொடை Rasanga திருமதி. டீ. என். டீ.ரணசிங்ஹ +94 779 986 227
733 ஏ பம்பே   திருமதி. டீ. எஸ்.டீ. கல்லல கமகே +94 770 583 562
733 பீ மெஹிமுல்ல Lenard திரு. ஆர். ஏ. லெனாட் தம்மிக +94 713 946 757 
734 குடா பயாகலை (வடக்கு)  Achini திருமதி. ஏ. ​எம். ஜீ. ஏ.  ஐ. ​குமாரி எதிரிசிங்க +94 715 495 056 
734ஏ குடா பயாகலை (தெற்கு) Shrima  திருமதி. எம். ​டீ. எஸ். திலகா குணவர்தன +94 716 890 470
735 மஹா பயாகலை Ranga திரு. கே. ஏ. ஆர்.ஐ. எஸ். த அல்விஸ் +94 779 637 604
735ஏ வட பயாகலை nimesha  திருமதி. எஸ்.எஸ். என். கல்லல கமகே +94 776 506 308
736 பிணிதியமுல்லை harshani திருமதி. டீ. விதானகே ஹர்ஷனீ +94 712 924 530
737 விகார கந்தை sampath திரு. பீ. எஸ். ஏ. கருணாதேவ +94 779 637604
737ஏ ஹிரிகல்கொடெல்ல sampath திரு. பீ. எஸ். ஏ. கருணாதேவ (பதில்) +94 779 637604
738 பாலயங்கொடை g dumy new திருமதி. என். பீ. கமகே ரசாங்கி +94 718 059 376
738ஏ வேரகலை Taranga திரு.எல்.எம்.டீ.சி.தரங்க. +94 711 346 769
738 பீ கடுகுருந்துகஹலந்தை (கிழக்கு) Jeewani திருமதி. கே.கே. ஜீவனீ குலதிலக +94 714 100 960
739 மஹகம்மெத்தை chandimal திரு. எஸ்.என். சந்திமால் +94 710 531 215
740 பொதுவில (கிழக்கு) siriwardana திருமதி. கே.ஏ.டீ. என். தரங்கனீ சிறிவர்தன +94 713 971 554
740ஏ பொதுவில (மேற்கு) Nuwanka திருமதி. எம். டீ. நுவன்கா இஷானி +94 771 799 636
740பீகடுகுருந்துகஹலந்தை (மேற்கு) 740b  திருமதி. எம். என். ஜீ. ஜீ. ஷிரோமா லக்மாலி +94 718 316 190
741 தியலகொடை Shiramani

திருமதி. டீ. எஸ். ஷிரோமனி பெரேரா

+94 775 751 684
741ஏ முணசிங்ஹகொடை g dumy new திருமதி. கே.ஆர்.எல். வாஸனா

+94 715 607 128

741பீ கபுகொடை Gayani திருமதி. எச்.ஜீ.டீ. கயானி நிரூபா +94 714 216 906
742 மக்கொனை (மேற்கு) chathuri திருமதி. என். டீ. ஹேசா  சதுரி             +94 772 305 128
743 மக்கொனை (கிழக்கு) Kumari 743 திருமதி. டப்ளியூ. எச். கே. குமாரி +94 716 948 402
743ஏ அக்கரமலை Anoma திருமதி. கே. ஏ. பத்மினி +94 774 175 806
744 ஹல்கந்தவிலை damayanthi திருமதி. ஈ. ஏ. என். தமயன்தி +94 718 850 224
744ஏ தூவேகொடை Sujani திருமதி. எஸ். பில்லேகோட +94 775 901 737
744பீ யொவுன்கமை Samanmali திருமதி. எச். டீ. சமன்மலீ +94 713 508 234
744சீ கெந்தகஹவிலை sampath kumari திருமதி. ஜீ. டீ. சம்பத் குமாரி +94 714 928 778
745 முங்ஹேன kumudu திருமதி.  டப்ளியூ. கே. நாமலீ த சொய்ஸா +94 773 611 796
745 ஏ கந்துருகஸ்முல்லை wijesuriya திருமதி.  ஐ.கே. விஜேசூறிய +94 771 671 545
745 பீ அக்கரஅசூவ anjalika திருமதி. எம்.​ அஞ்ஜலிகா ஜயசிங்ஹ +94 770 250 542
746 இந்திரிலிகொடை prabhashani திருமதி. பீ.ஏ.டீ. பிரபாஷினீ முனிதாஸ +94 784 561 042
746ஏ குடா மாகல்கந்தை Nakandala திருமதி.  என்.டீ.சீ. இரோஷனீ நாகன்தல +94 777 001 019
746பீ மாகல்கந்தை (வடக்கு) Deepani1 திருமதி.​ டீ. தீபானி +94 715 234 771
746 சீ மாகல்கந்தை (தெற்கு) Suvini திருமதி. சுவினி எல்கிரிய +94 713 533 061
747 கரந்தகொடை sepalika திருமதி. கே.டீ. சேபாலிகா +94 717 986 583
747 ஏ மரக்கலாவத்தை Prabhani  திருமதி. கே.எல.டீ. பிரபானி அனுருத்திகா +94 718 564 881
747 பீ புபுலலந்தை Dulani திருமதி. டீ.கே. டீ. சசிகலா ரணசிங்ஹ  +94 784 757 011
748 பொல்கொடுவ Kulathunga திருமதி. ஐ.டீ. தினேஷா குலதுங்க +94 711 456 365
749 கங்காணங்கொடை Inoka திருமதி. டீ.ஐ. ஸஜீவனீ  +94 
750 வலதர Jayamali திருமதி. பீ.கே. சுரங்கி ஜயமாலி +94 774 946 481
750ஏ பதனாகொடை chandima திருமதி. கே. டீ. சந்திமா தில்ருக்ஷி  +94 755 908 608
750 பீ காலவிலகந்தை chathuranga

திரு. கே.ஏ. ஏ. டீ. பெனடிக் சதுரங்க

 +94 718 583 056
751 அக்கரகொடை Nandima செல்வி. டீ. எம்.டீ. நந்திமா குலரத்ன +94 718 978 549
751 ஏ சீனன்கோட்டை Naven திரு. எச். எல். சமிந்த நவீன்  +94 776 285 720
752 அம்பேபிடிய Nilanka திரு. ஜீ.எம்.என். புஷ்பகுமார  +94 775 418 840
752 ஏ பன்னில Kodikara திருமதி. டீ.ஏ. நிலங்கா சந்தியானி கொடிகார +94 716 887 526
753 பரணகடை Hemachadra திருமதி. எஸ். குமாரி ஹேமசந்திர +94 713 947 228
753 ஏ ஹெட்டியாகந்தை Nimali செல்வி. டீ. எச்.என். நிமாலி ஜயசேகர +94 714 400 089
754 மருதானை susikala திருமதி. டீ.எஸ். சுசிகலா சந்திரமாலி +94 713 971 322
755 மஹகொடை Nelusha திருமதி. என்.டீ. நிலூஷா தில்ஹானி  +94 718 115 348
756 மாளிகாஹேனை NC திருமதி. சீ. நிரோஷனி காரியவசம் +94 715 235 033
757 மஸ்ஸல்கொடை g dumy new திருமதி. ஏ.பீ. எஸ். தமயந்தி அதுகல +94 769 020 514
758 ஹெட்டிமுல்லை silva திருமதி. எம்.எஸ். ருவன்தி சில்வா +94 718 192 738
759 பிங்ஹேன Geetha do திருமதி. டப்ளியூ.கே. டீ. சித்ரா கீதானி +94 772 929 148
759 ஏ கல்ஹேன Kularathna திருமதி. எம்.வீ. டீ.எச். சந்திமா குலரத்ன +94 717 456 490
759 பீ பிங்ஹேன குடியிருப்பு Maheshwari திருமதி. எல்.டீ. மஹேஷ்வரி +94 775 363 842
760 மொரகல்லை saman திரு. எம்.எச். சமன் குசும்சிறி   +94 717 140 961
761 முல்லபிடிய saranga திரு. கே.ஏ.டீ. சாரங்க +94 777 788 891
762 களுவாமோதரை (மேற்கு) lakmali திருமதி. எஸ்.எல்.டீ. கங்கா லக்மாலி +94 714 595 682
762 ஏ களுவாமோதரை (வடக்கு) R Kumari திருமதி. கே.டப்ளியூ.எஸ்.எஸ். ருவன் குமாரி +94 783 859 088
762 பீ கம்மெத்த Thushari திருமதி. ஜே.எல்.சீ. கனேஷா துஷாரி +94 717 575 622
762 சீ களுவாமோதரை (கிழக்கு) priyanika செல்வி. எம். பிரியானிகா +94 776 549 814
763 கனேகம Geetha திருமதி. ஏ. டப்ளியூ .டீ. கீதா ஐராங்கனீ +94 713 066 363
764 அளுத்கமை (மேற்கு) Nuwan திரு. கே.என்.டீ. பிரனான்து +94 772 613 968
764 அளுத்கமை (கிழக்கு) Geetha திருமதி. ஏ. டப்ளியூ .டீ. கீதா ஐராங்கனீ +94 713 066 363
765 ஏ சீனவத்தை pushpakumari திருமதி. டப்ளியூ.எம்.சீ. புஷ்பகுமாரி +94 717 199 107
766 தர்காநகரம் priyangika செல்வி. எச்.கே. தீபானி பிரியங்கிகா +94 713 947 224
766ஏ தர்காநகரம் ((கிழக்கு) Shameena திருமதி. ஜே. படபெதிகே சமீனா +94 772 403 553
766 பீ அலகந்துபிடிய chamindika திருமதி. டப்ளியூ.ஏ.சமிந்திகா நிஷாதி +94 714 169 355
766 சீ பத்திராஜகொடை 766c திருமதி. டப்ளியூ.எஸ்.திஸ்னா ஹரிஸ்சந்த்ர +94 785 203 127
766 டீ காதியாவத்தை N Siriwardana செல்வி. கே.ஏ.டீ.ஆர். நிலன்தி சிறிவர்தன +94 728 105 599
766 ஈ கங்கஅத்தரை Geethani திருமதி. எச். நதீஷா கீதானி +94 783 914 417
766 எப் மாலேவனை Kumari திருமதி. கே. தமரா குமாரி +94 712 331 193
766 ஜீ அதிகாரிகொடை Palika திருமதி. ஜே. பாலிகா கிறிஷான்தி +94770 550 003
767 காலவில Anjala திருமதி. எல்.பீ. கிறிஷான்தி எஞ்ஜலா +94 713 081 275
768 பாதாகொடை Malkanthi செல்வி. டப்ளியூ.ஏ. சந்த்யா மல்கான்தி +94 771 024 679
768 ஏ வெலிபிடிய Jayasinha திருமதி. ஏ.டீ. பெரேரா ராஜகருணா +94 779 219 728
768 பீ மாலவண்கொடை Anjala

திருமதி. எல்.பீ. கிறிஷான்தி எஞ்ஜலா

+94 713 081 275

769 வராபிடிய pushpakumari 1 திருமதி. பீ.ஏ. இமாலி புஷ்பகுமாரி +94 713 950 845
770 கொடபிடிய L Silva திருமதி. கே.பீ. லஸன்தி சில்வா +94 775 974 018
770 ஏ நாகன்தலகொடை Madubhashani திருமதி. டப்ளியூ.டீ. சதுரிகா மதுஹாஷினி +94 718 580 308
770 பீ தன்வத்தகொடை Liyanage திருமதி. எம்.பீ. ஜாலத் லியனகே +94 719 776 906

News & Events

22
மே2019
The Dharma preaching programme

The Dharma preaching programme

The Dharma preaching programme for wesak festival...

13
மார்2019
මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් “බක්මහේ දිවුරුම“ වැඩසටහන

මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් “බක්මහේ දිවුරුම“ වැඩසටහන

ජනාධිපිති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ සෘජු අධික්ෂණය හා...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top