கிரனம சேவகர் பிரிவு   அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பெயர் தொடர்பு இல
733 மலேகொடை e.a.d.n.c.weerasekara Mrs. E.A.D.N.C. Weerasekara +94 718 845 661
733எ பபே e.a.d.n.c.weerasekara Mrs. E.A.D.N.C. Weerasekara +94 718 845 661
733 பீ மெஹிமுல்ல m.a.d.t.wikramasinghe Mrs. M.A.D.T. Wickramasinghe +94 759 271 417 
734 குடாபயாளலை(வ) m.a.d.t.wikramasinghe Mrs. M.A.D.T. Wickramasinghe +94 759 271 417 
734 எ குடாபயாளலை(தெ.) m.a.d.t.wikramasinghe Mrs. M.A.D.T. Wickramasinghe +94 759 271 417 
735 மஹ பயாகலை a.w.hasmathulla Mr. A.W. Hasmathulla +94 773 072 328
735 எ. உதுரு பயாகலை a.w.hasmathulla Mr. A.W. Hasmathulla +94 773 072 328
736 பிண்தியமுல்ல a.w.hasmathulla Mr. A.W. Hasmathulla +94 773 072 328
Nawagampura b.g.a.priyadarshani Ms. B.G.A. Priyadarshani +94 713 871 804
Fort b.g.a.priyadarshani Ms. B.G.A. Priyadarshani +94 713 871 804
Masangasweediya k.g.v.gunasena Mrs. K.G.V. Gunasena +94 718 185 637
Kochchikade North k.g.v.gunasena Mrs. K.G.V. Gunasena +94 718 185 637
Pettah k.g.v.gunasena Mrs. K.G.V. Gunasena +94 718 185 637
Mahawatta n.k.alexander Mr. N.K. Alexander +94 774 405 279
Madampitiya n.k.alexander Mr. N.K. Alexander +94 774 405 279
Hunupitiya n.k.alexander Mr. N.K. Alexander +94 774 405 279
Jinthupitiya r.d.s.jayamini Mrs. R.D.S. Jayamini +94 754 647 580
Kochchikade South r.d.s.jayamini Mrs. R.D.S. Jayamini +94 754 647 580
Maligawatta West p.g.t.s.gunarathne Mrs. P.G.T.S. Gunarathna +94 711 822 901
Wekanda p.g.t.s.gunarathne Mrs. P.G.T.S. Gunarathna +94 711 822 901
Galleface p.g.t.s.gunarathne Mrs. P.G.T.S. Gunarathna +94 711 822 901
Mattakkuliya a.m.sahabdeena Mr. A.M. Sahabdeen +94 773 329 148
Sammanthranapura a.m.sahabdeena Mr. A.M. Sahabdeen +94 773 329 148
Bloemendhal a.m.sahabdeena Mr. A.M. Sahabdeen +94 773 329 148
Aluthkade West r.a.h.a.perera Mr. R.A.H.A. Perera +94 718 161 320
Keselwatta r.a.h.a.perera Mr. R.A.H.A. Perera +94 718 161 320
Slave Island r.a.h.a.perera Mr. R.A.H.A. Perera +94 718 161 320
Kettaramaya k.n.nadini Mrs. K.N. Nadini +94 711 111 050
Maligawatta East k.n.nadini Mrs. K.N. Nadini +94 711 111 050
Grandpass North p.n.d.perera Mrs. P.N.D. Perera +94 714 731 922
Grandpass South p.n.d.perera Mrs. P.N.D. Perera +94 714 731 922
New Bazar p.n.d.perera Mrs. P.N.D. Perera +94 714 731 922
Aluthmawatha f.r.rasheed Mrs. F.R. Rasheed +94 713 871 776
Lunupokuna f.r.rasheed Mrs. F.R. Rasheed +94 713 871 776
Modara f.r.rasheed Mrs. F.R. Rasheed +94 713 871 776

News & Events

13
மார்2019
Threepitakabhi Wandana

Threepitakabhi Wandana

The following programmes should be implemented in...

28
ஆக2017
The Division Day Month of February

The Division Day Month of February

The Division day   meeting is held in...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top