2018 වර්ෂයේ සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභින් සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහනග

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 13 අතරින් බේරුවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 82 කින් සමන්විත වන අතර සමෘද්ධි ප්‍රජාමුල බැංකු 06ක් ස්ථාපිත කර ඇත.

මෙම කොට්ඨාශය තුල ප්‍රධාන ජීවනෝපාය කෘෂිකර්මාන්තය සහ ධිවර කර්මාන්තය වේ.තවද සංචාරක කර්මාන්තය ජීවනෝපාය කරගත් පවුල් ද බහුලව ජීවත් වේ.

කොට්ඨාශයේ මුළු සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභි පවුල් සංඛ්‍යාව 8681 වන අතර මෙම වර්ෂයේ සවිබල ගැන්වීම සඳහා ප්‍රතිලාභි පවුල් 549 හදුනාගන්නා ලදී.

මෙම ප්‍රතිලාභි පවුල් සවිබල ගැන්වීම සඳහා කොට්ඨාශය වෙත වෙන්කර ඇති ප්‍රතිපාදන මුදල් රු.1545560/-කි. එම ප්‍රතිපාදන වලින් කෘෂි වැඩ සටහන සඳහා රුග42000/- ක් ද කර්මාන්ත සංවර්ධනය සඳහා රුග1503560/- ක් ද අලෙවි සංවර්ධන වැඩ සටහන සඳහා රු.100000/-ද යොදාගනු ලැබීය.

ඒ යටතේ සුළු හා මධ්‍ය  පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් වෙනුවෙන් ඇගළුම් කර්මාන්තය සඳහා ජුකී හා ඕවලොක් මැෂින් ලබාදීමේ ව්‍යාපෘති,වඩු හා පෙදරේරු කර්මාන්තයේ යෙදිසිටින අය සඳහා වඩු කාර්මික යන්ත්‍ර සහ වෙනත් උපකරණලගෘහස්ථ අලෙවිසැල් සඳහා ශීතකරනලතරාදි හා වෙනත් උපකරණ කට්ටල 38 ලබාදෙන ලදි.

එමෙන්ම අලෙවි සංගම් ව්‍යයසායකයන්ගේ එකමුතුවෙන් තිරරෙදි මැසීමේ පුහුණු පාඨමාලාවක් පවත්වනු ලැබු අතර විදාතා සම්පත් මධ්‍යස්ථානය ඒකාබද්ධව මහණ මැෂින් අළුත්වැඩියා කිරිමේ පුහුණු වැඩ මුළුවක් පවත්වනු ලැබීය.

විසිතුරු මල්වගාව සහ භෝග වගාව සඳහා නිතර ප්‍රතිලාභින්ගේ දැනුම වර්ධනය උදෙසා ක්ෂේත්‍ර පුහුණු වැඩ සටහන් ද ක්‍රියාත්මක කරන ලදි.

News & Events

13
මාර්2019
ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා

ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා

අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමා සංකල්පයකට අනුව...

28
අගෝ2017
කොට්ටාශ දින රැස්වීම- පෙබරවාරී

කොට්ටාශ දින රැස්වීම- පෙබරවාරී

කොට්ඨාශ දින  රැස්වීම් 2019.02.25 වන දින ප.ව.02.00ට...

Scroll To Top