නම ලිපිනය දුරකථන අංක
කාලවිල තැපැල් කාර්යාලය කාලවිල,බේරුවල +94 342 276 210
බඳනාගොඩ තැපැල් කාර්යාලය බඳනාගොඩ,බේරුවල. +94 342 272 456
පාදගොඩ තැපැල් කාර්යාලය පාදගොඩ,බේරුවල +94 344 927 149
බේරුවල ආරාබි පාසල් තැපැල් කාර්යාලය බේරුවල +94 344 927 999
කළුවාමෝදර තැපැල් කාර්යාලය කළුවාමෝදර,බේරුවල +94 342 274 310
අදිකාරිගොඩ තැපැල් කාර්යාලය අදිකාරිගොඩ,බේරුවල +94 344 927 992
මුංහේන තැපැල් කාර්යාලය මුංහේන +94 342 227 309
පොතුවිල තැපැල් කාර්යාලය පොතුවිල,පයාගල +94 717 070 670
හිරිගල්ගොඩැල්ල තැපැල් කාර්යාලය හිරිගල්ගොඩැල්ල,පයාගල +94 344 927 991
පයාගල තැපැල් කාර්යාලය පයාගල +94 344 927 277
හෙම්බරවිල තැපැල් කාර්යාලය හෙම්බරවිල,පයාගල +94 342 233 038
කොස්හේන තැපැල් කාර්යාලය කොස්හේන,පඹේ,පයාගල. +94 344 927 153 
හල්කඳවිල තැපැල් කාර්යාලය හල්කඳවිල,පයාගල +94 342 220 985
මොරගල්ල තැපැල් කාර්යාලය මොරගල්ල,අළුත්ගම. +94 342 276 358
     

News & Events

22
මැයි2019
ධර්ම දානමය පින්කම

ධර්ම දානමය පින්කම

වෙසක් මංගල්‍යය නිමිත්තෙන් අද දින ප.ව.02.00කට අප...

13
මාර්2019
මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් “බක්මහේ දිවුරුම“ වැඩසටහන

මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් “බක්මහේ දිවුරුම“ වැඩසටහන

ජනාධිපිති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ සෘජු අධික්ෂණය හා...

Scroll To Top