නම/ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
බේරුවල පොලීසිය

ගාළුපාර,

බේරුවල.

+94 342 279 966

+94 342 276 322

අලුත්ගම පොලීසිය

ගාළුපාර,

බේරුවල.

+94 342 271 350

+94 342 275 222

පයාගල පොලීසිය

ගාළුපාර,

බේරුවල.

+94 342 222 750

+94 342 222 751

සංචාරක පොලීසිය - මොරගල්ල

ගාළුපාර,

මොරගල්ල.

+94 342 276 049

සහකාර පොලිස් අධිකාරී

නාගොඩ,

කළුතර.

+94 342 222 733

+94 342 222 369

News & Events

22
මැයි2019
ධර්ම දානමය පින්කම

ධර්ම දානමය පින්කම

වෙසක් මංගල්‍යය නිමිත්තෙන් අද දින ප.ව.02.00කට අප...

13
මාර්2019
මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් “බක්මහේ දිවුරුම“ වැඩසටහන

මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් “බක්මහේ දිවුරුම“ වැඩසටහන

ජනාධිපිති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ සෘජු අධික්ෂණය හා...

Scroll To Top