නම ලිපිනය දුරකථන අංකය
කළුතර රෝහල නාගොඩ.කළුතර +94 342 222 261
බේරුවල රෝහල මංගල පාර.බේරුවල +94 342 276 162
අළුත්ගම රෝහල අළුත්ගම +94 342 275 261
දර්ගානගරය රෝහල දර්ගානගරය +94 342 275 264

News & Events

22
මැයි2019
ධර්ම දානමය පින්කම

ධර්ම දානමය පින්කම

වෙසක් මංගල්‍යය නිමිත්තෙන් අද දින ප.ව.02.00කට අප...

13
මාර්2019
මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් “බක්මහේ දිවුරුම“ වැඩසටහන

මතින් නිදහස් රටක් වෙනුවෙන් “බක්මහේ දිවුරුම“ වැඩසටහන

ජනාධිපිති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ සෘජු අධික්ෂණය හා...

Scroll To Top