නම/ස්ථානය ලිපිනය දුරකතන අංකය
බේරුවල පොලීසිය

ගාළුපාර,

බේරුවල.

+94 342 279 966

+94 342 276 322

අලුත්ගම පොලීසිය

ගාළුපාර,

බේරුවල.

+94 342 271 350

+94 342 275 222

පයාගල පොලීසිය

ගාළුපාර,

බේරුවල.

+94 342 222 750

+94 342 222 751

සංචාරක පොලීසිය - මොරගල්ල

ගාළුපාර,

මොරගල්ල.

+94 342 276 049

සහකාර පොලිස් අධිකාරී

නාගොඩ,

කළුතර.

+94 342 222 733

+94 342 222 369

News & Events

28
අගෝ2017
කොට්ටාශ දින රැස්වීම- ඔක්තෝබර්

කොට්ටාශ දින රැස්වීම- ඔක්තෝබර්

කොට්ඨාශ දින  රැස්වීම් 2018.10.26 වන දින පෙ.ව.02ට...

Scroll To Top